โครงการ ขุดลอกคลอง หมู่ที่ 14

สถานที่ตั้ง

ตำบล บ้านโคก อำเภอ เมืองเพชรบูรณ์ จังหวัด เพชรบูรณ์

รายละเอียดโครงการ ถอดบทเรียน

โครงการ

  • ประเภทโครงการ : โครงการพัฒนาด้านแหล่งน้ำ

curve