โครงการ อ่างเก็บน้ำห้วยครึ่ง

สถานที่ตั้ง

หมู่ที่ 2 ตำบล ครึ่ง อำเภอ เชียงของ จังหวัด เชียงราย

รายละเอียดโครงการ ถอดบทเรียน

โครงการ

  • ประเภทโครงการ : โครงการพัฒนาด้านแหล่งน้ำ

curve