โครงการ อ่างเก็บน้ำห้วยหม้ออุ่ง อันเนื่องมาจากพระราชดำริ

สถานที่ตั้ง

อำเภอ พาน จังหวัด เชียงราย

รายละเอียดโครงการ ถอดบทเรียน

โครงการ

  • ประเภทโครงการ : โครงการพัฒนาด้านแหล่งน้ำ

curve