โครงการ อ่างเก็บน้ำห้วยก้างปลา

สถานที่ตั้ง

อำเภอ เวียงป่าเป้า จังหวัด เชียงราย

รายละเอียดโครงการ ถอดบทเรียน

โครงการ

  • ประเภทโครงการ : โครงการพัฒนาด้านแหล่งน้ำ

curve