โครงการ ปรับปรุงระบบท่อส่งน้ำอ่างเก็บน้ำห้วยทราย

สถานที่ตั้ง

บ้านหนองกุง ตำบลบงเหนือ อำเภอสว่างแดนดิน ตำบล บงเหนือ อำเภอ สว่างแดนดิน จังหวัด สกลนคร

รายละเอียดโครงการ ถอดบทเรียน

โครงการ

  • ประเภทโครงการ : โครงการพัฒนาด้านแหล่งน้ำ

curve