โครงการ อ่างเก็บน้ำห้วยทรายขมิ้นอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

สถานที่ตั้ง

ตำบลพังขว้าง อำเภอเมือง ตำบล พังขว้าง อำเภอ เมืองสกลนคร จังหวัด สกลนคร

รายละเอียดโครงการ ถอดบทเรียน

โครงการปรับปรุงอ่างเก็บน้ำห้วยทรายขมิ้นอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

ตำบลพังขว้าง อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร

 

เรื่องเดิม

           เมื่อวันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๐ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ
ให้ส่วนราชการที่เกี่ยวข้องโดยเฉพาะ สำนักงาน กปร. รีบดำเนินการปรับปรุงอ่างเก็บน้ำ “ห้วยทรายขมิ้น” ที่ประสบปัญหาอุทกภัยชำรุดเสียหายจากพายุโซนร้อนเซินกา ให้ใช้การได้โดยเร็ว

ต่อมาเมื่อวันที่ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๐ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ฯ รับโครงการก่อสร้างอ่างเก็บน้ำห้วยทรายขมิ้น ไว้เป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ และ   มีพระราชกระแส ดังนี้

         - ถือว่าเป็นความเร่งด่วนอย่างสำคัญ

         - น่าจะตรวจระบบ อ่าง, เขื่อน ฯลฯ ในพื้นที่นี้ต่อไป

(หนังสือกองกิจการในพระองค์ ๙๐๔ ที่ พว ๐๐๐๕.๑/๓๐๕๙  ลงวันที่ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๐)

 

ผลการดำเนินงานปี 2561

                  กรมชลประทาน ดำเนินการก่อสร้างอาคารระบายน้ำล้น กว้าง 4.5 เมตร ยาว 6 เมตร จำนวน 3 ช่อง  อาคารท่อส่งน้ำฝั่งซ้ายชนิดท่อเหล็กเหนียวหุ้มด้วยคอนกรีตเสริมเหล็ก ยาว 105 เมตร   อาคารท่อส่งน้ำฝั่งขวาและอาคารท่อระบายน้ำลงลำน้ำเดิม ชนิดท่อเหล็กเหนียวหุ้มด้วยคอนกรีตเสริมเหล็ก ยาว 102 เมตร พร้อมอาคารควบคุมการส่งน้ำ ปัจจุบันดำเนินการแล้วร้อยละ 99  ระยะเวลาที่แล้วเสร็จเดือนกันยายน 2561

อาคารระบายน้ำล้น

อาคารท่อส่งน้ำฝั่งซ้าย

ประโยชน์ที่ได้รับ

                  ทำให้ราษฎรบ้านห้วยทราย หมู่ที่ 4 บ้านพังขว้างเหนือ หมู่ที่ 2 ตำบลพังขว้าง และบ้านขมิ้น หมู่ที่ 2 บ้านพาน หมู่ที่ 8 ตำบลขมิ้น อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร รวม 1,223 ครัวเรือน  4,584 คน มีน้ำสำหรับใช้ทำการเกษตรและอุปโภคบริโภคอย่างเพียงพอ และสามารถส่งน้ำสนับสนุนพื้นที่ทำการเกษตรในฤดูแล้ง 1,000 ไร่ และฤดูฝน 3,000 ไร่

 

 

  • ประเภทโครงการ : โครงการพัฒนาด้านแหล่งน้ำ

curve