โครงการ ระบบระบายน้ำบ้านโคกขาม อันเนื่องมาจากพระราชดำริ

สถานที่ตั้ง

ตำบลเขาชัยสน อำเภอเขาชัยสน ตำบล เขาชัยสน อำเภอ เขาชัยสน จังหวัด พัทลุง

รายละเอียดโครงการ

โครงการ

  • ประเภทโครงการ : โครงการพัฒนาด้านแหล่งน้ำ

curve