โครงการ จัดหาน้ำสนับสนุนโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนวิจิตรวิทยาคาร

สถานที่ตั้ง

หมู่ที่ 1 บ้านอีปู่ ตำบลปิล็อก อำเภอทองผาภูมิ ตำบล ปิล๊อก อำเภอ ทองผาภูมิ จังหวัด กาญจนบุรี

รายละเอียดโครงการ ถอดบทเรียน

 

เรื่องเดิม

          สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทานพระราชดำริ  เมื่อวันที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ ณ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนวิจิตรวิทยาคาร ตำบลปิล็อก จังหวัดกาญจนบุรี ความโดยสรุปว่า ให้พิจารณาจัดหาน้ำเพิ่มเติมให้กับโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนวิจิตรวิทยาคาร และราษฎรบริเวณใกล้เคียง ซึ่งประสบปัญหาขาดแคลนน้ำสำหรับการอุปโภค-บริโภคและการเกษตร โดยการจัดทำระบบน้ำและจัดหาถังเก็บน้ำเพื่อใช้เป็น แหล่งสำรองน้ำสำหรับกิจกรรมต่างๆ ของโรงเรียน

.                                                                      

ผลการดำเนินงาน ปี ๒๕๖๐

          กรมชลประทานได้ดำเนินการวางระบบท่อส่งน้ำ ความยาว ๑,๒๕๐ เมตร ซึ่งเดิมเป็นระบบประปาภูเขามายังโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนวิจิตรวิทยาคาร พร้อมก่อสร้างอาคารโรงกรองน้ำและติดตั้งเครื่องกรองน้ำ พร้อมทั้งจัดหาถังเก็บน้ำ ขนาด ๓,๐๐๐ ลูกบาศก์เมตร เพื่อเก็บน้ำสำรองไว้ใช้สำหรับกิจกรรมต่าง ๆ ของโรงเรียน และราษฎรบริเวณใกล้เคียง

 


ภาพกิจกรรมก่อนการดำเนินงาน

 

ภาพกิจกรรมขณะดำเนินงาน

 

วางระบบท้องส่งน้ำความยาว ๑,๒๕๐ เมตร

          

           ถังเก็บน้ำความจุ ๓,๐๐๐ ลิตร                                          การติดตั้งเครื่องกรองน้ำ
 

ผลประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

                สามารถช่วยเหลือให้ครูและนักเรียนโรงเรียนฯ จำนวน ๑๐๐ คน และราษฎรที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ใกล้เคียงโรงเรียน ได้มีน้ำสะอาดใช้เพื่ออุปโภค-บริโภคตลอดปี และสนับสนุนกิจกรรมต่างๆ ของโรงเรียนฯ เช่น การเกษตร การปศุสัตว์ การเลี้ยงปลา เป็นต้น

    

โครงการจัดหาน้ำสนับสนุนโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนวิจิตรวิทยาคาร                   

ตำบลปิล็อก อำเภอทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี                  

พิกัด ๔๗ PMS ๓๒๙-๒๒๓  ระวาง ๔๖๓๘ II                                         

 

ที่มา : กองประสานงานโครงการพื้นที่ ๑

ข้อมูล ณ วันที่ ๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑

  • ประเภทโครงการ : โครงการพัฒนาด้านแหล่งน้ำ

curve