โครงการ จัดหาน้ำสนับสนุนโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนวัดสุธาสินีอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

สถานที่ตั้ง

หมู่ที่4 บ้านลำสมอ ตำบลบ้องตี้ อำเภอไทรโยค ตำบล บ้องตี้ อำเภอ ไทรโยค จังหวัด กาญจนบุรี

รายละเอียดโครงการ ถอดบทเรียน

 

เรื่องเดิม

          สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทานพระราชดำริ เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2557 ณ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนวัดสุธาสินี ตำบลบ้องตี้ อำเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี ความโดยสรุปว่า ให้พิจารณาจัดหาน้ำเพิ่มเติมให้กับโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนวัดสุธาสินี และราษฎรบริเวณใกล้เคียง ซึ่งประสบปัญหาขาดแคลนน้ำสำหรับการอุปโภค-บริโภคและการเกษตร โดยการปรับปรุงระบบส่งน้ำอ่างเก็บน้ำห้วยลำสมอ ที่ดำเนินการก่อสร้างเมื่อปี 2554 ซึ่งปัจจุบันมีสภาพชำรุดเสียหายไม่สามารถส่งน้ำได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยให้ดำเนินการขุดลอกลำห้วยสาขาห้วยบ้องตี้พร้อมปรับปรุงระบบท่อส่งน้ำมายังโรงเรียนวัดสุธาสินีและดำเนินการก่อสร้างโรงเก็บเครื่องกรองน้ำพร้อมติดตั้งเครื่องกรองน้ำ เพื่อใช้เป็นแหล่งน้ำสำหรับกิจกรรมต่างๆ ของโรงเรียนและราษฎรบริเวณใกล้เคียง ทั้งนี้ได้มีพระราชกระแสให้ดำเนินการก่อสร้างโดยเร่งด่วน

 

ผลการดำเนินงาน ปี 2560

          กรมชลประทานได้ดำเนินการขุดลอกลำห้วยสาขาบ้องตี้พร้อมวางท่อส่งน้ำมายังโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนวัดสุธาสินี ก่อสร้างอาคารประกอบและถังพักน้ำขนาด 50 ลูกบาศก์เมตร จำนวน 1 แห่ง และก่อสร้างอาคารโรงกรองน้ำ จำนวน 1 แห่ง พร้อมทั้งติดตั้งเครื่องกรองน้ำระบบรีเวอร์ส ออสโมซิส พร้อมอุปกรณ์ จำนวน 1 แห่ง

                                 

                                                        พื้นที่่ก่อนดำเนินการ

 

ก่อสร้างอาคารประกอบและถังพักน้ำขนาด 50 ลูกบาศก์เมตร
และอาคารโรงกรองน้ำ พร้อมทั้งติดตั้งเครื่องกรองน้ำแล้วเสร็จ

ประโยชน์ที่ได้รับ

          สามารถใช้เป็นแหล่งน้ำสนับสนุนกิจกรรมของโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนวัดสุธาสินี และเป็นแหล่งน้ำสะอาดสำหรับอุปโภค–บริโภค ของครู นักเรียน จำนวน 164 คน และราษฎรใกล้เคียงในพื้นที่บ้านลำสมอจำนวน 50 ครัวเรือน รวมถึงช่วยเหลือพื้นที่เพาะปลูก ประมาณ 500 ไร่

 

 

โครงการจัดหาน้ำสนับสนุนโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนวัดสุธาสินี

ตำบลบ้องตี้ อำเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี

พิกัด 47 PMR 994 – 658 ระวาง 4737 II

 

ที่มา : กองประสานงานโครงการพื้นที่ 1

ข้อมูล ณ วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2561

  • ประเภทโครงการ : โครงการพัฒนาด้านแหล่งน้ำ

curve