โครงการ โครงการปรับปรุงอ่างเก็บน้ำบ้านสันติ 2 อันเนื่องมาจากพระราชดำริ

สถานที่ตั้ง

บ้านสันติ 2 ตำบล แม่หวาด อำเภอ ธารโต จังหวัด ยะลา

รายละเอียดโครงการ

ลักษณะโครงการ : ปรับปรุงถนนลำเลียง ขนาดผิวการจราจรกว้าง 4.00 ม. ไหล่ทางข้างละ 1.00 ม. ความยาว 2.800 ก.ม., ปรับปรุงตัวอ่างเก็บน้ำ จำนวน 1 แห่ง ความจุ 150,000 ลบ.ม. กว้าง 3.50 ม.ยาว 70 ม. สูง 20 ม.,ก่อสร้างระบบส่งน้ำ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 250 มม. ความยาว 1.050 ก.ม.

ประโยชน์ของโครงการ : สามารถเพิ่มเติมแหล่งกักเก็บน้ำดิบสนับสนุนการอุปโภคบริโภคให้กับราษฎร จำนวน 807 ครัวเรือน 1,938 คน 600 ไร่ ให้มีน้ำอย่างเพียงพอตลอดปี

  • ประเภทโครงการ : โครงการพัฒนาด้านแหล่งน้ำ

curve