โครงการ จัดหาน้ำช่วยเหลือศูนย์การเรียนตำรวจตระเวนชายแดน บ้านหลังอ้ายหมี

สถานที่ตั้ง

บ้านหลังอ้ายหมี หมู่ที่ 5 ตำบล วังอ่าง อำเภอ ชะอวด จังหวัด นครศรีธรรมราช

รายละเอียดโครงการ ถอดบทเรียน

โครงการจัดหาน้ำช่วยเหลือศูนย์การเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านหลังอ้ายหมี

บ้านหลังอ้ายหมี หมู่ที่ 5 ตำบลวังอ่าง อำเภอชะอวด ?จังหวัดนครศรีธรรมราช

พระราชดำริ

เมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม 2557 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ได้เสด็จพระราชดำเนินไปติดตามผลการดำเนินงานโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนศาสตราจารย์ดอกเตอร์ เนวิน สคริมซอว์ บ้านสระขาว หมู่ที่ 14 บ้านเจริญชัย ตำบลคอแลน อำเภอบุณฑริก จังหวัดอุบลราชธานี ในการนี้ได้มีพระราชดำริ กับว่าที่ร้อยตรีกิตติ ขันธมิตร กรมวังผู้ใหญ่ นายชูชาติ
ฉุยกลม ที่ปรึกษาโครงการตามพระราชดำริ สำนักราชเลขาธิการ สรุปได้ว่า ให้ประสานกับกรมชลประทานในการตรวจสอบสภาพแหล่งน้ำ เพื่อพิจารณาจัดหาน้ำเพิ่มเติมให้กับโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน ศูนย์การเรียนตำรวจตระเวนชายแดน และโรงเรียนในเครือข่ายพระราชานุเคราะห์ที่ประสบปัญหาขาดแคลนน้ำเพื่อการเกษตรและอุปโภค บริโภค

ผลการดำเนินงาน

กรมชลประทานดำเนินการก่อสร้างทำนบดิน ขนาดคันดินกว้าง 6.00 เมตร ยาว 40.00 เมตร สูง 6.00 เมตร จำนวน 1 แห่ง อาคารบังคับน้ำ แบบท่อสี่เหลี่ยมคู่ ขนาด กว้าง 2.00 เมตร สูง 2.00 เมตร ยาว 30 เมตร จำนวน 1 แห่ง บ่อพักน้ำ ขนาด กว้าง 8.00 เมตร ยาว 10.00 เมตร สูง 2.75 เมตร จำนวน 1 แห่ง บ่อพักน้ำ ขนาด กว้าง 3.00 ยาว 4.00 สูง 2.00 เมตร จำนวน 3 แห่ง โรงกรองน้ำ อัตราการกรอง 1,000 ลิตรต่อชั่วโมง จำนวน 1 แห่ง และระบบท่อส่งน้ำความยาวรวม 748 เมตร

ประโยชน์โครงการ

สามารถส่งน้ำช่วยเหลือครูและนักเรียนศูนย์การเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านหลังอ้ายหมี รวมทั้งราษฎรในพื้นที่ข้างเคียง จำนวน 120 คน มีน้ำสำหรับอุปโภคบริโภคได้ตลอดทั้งปี

 

  • ประเภทโครงการ : โครงการพัฒนาด้านแหล่งน้ำ

curve