โครงการ จัดหาน้ำช่วยเหลือศูนย์การเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านห้วยตง

สถานที่ตั้ง

บ้านห้วยตง หมู่ที่ 7 ตำบล กรุงชิง อำเภอ นบพิตำ จังหวัด นครศรีธรรมราช

รายละเอียดโครงการ ถอดบทเรียน

โครงการจัดหาน้ำช่วยเหลือศูนย์การเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านห้วยตง 

บ้านห้วยตง หมู่ที่ 7 ตำบลกรุงชิง อำเภอนบพิตำ จังหวัดนครศรีธรรมราช

พระราชดำริ

เมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม 2557 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินทรงติดตามผลการดำเนินงานของโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน ศาสตราจารย์ดอกเตอร์เนวิน สคริมซอว์ หมู่ที่ 14 บ้านเจริญชัย ตำบลคอแลน อำเภอบุณฑริก จังหวัดอุบลราชธานี ในการนี้ ได้พระราชทานพระราชดำริให้กรมชลประทานตรวจสอบสภาพแหล่งน้ำเพื่อพิจารณาจัดหาน้ำเพิ่มเติมให้กับโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน ศูนย์การเรียนตำรวจตระเวนชายแดน และโรงเรียนในเครือข่ายพระราชานุเคราะห์ที่ประสบปัญหาขาดแคลนน้ำเพื่อการเกษตรและการอุปโภคบริโภค

ผลการดำเนินงาน

กรมชลประทานดำเนินการก่อสร้างทำนบดิน ขนาดความกว้าง 5.00 เมตร ความยาว 60.70 เมตร ความสูง 5.00 เมตร จำนวน 1 แห่ง อาคารบังคับน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก แบบท่อสี่เหลี่ยมคู่ ขนาดความกว้าง 2.25 ความยาว 28.00 เมตร ความสูง 2.25 เมตร จำนวน 1 แห่ง อาคารป้องกันตลิ่ง ความยาว 84.00 เมตร จำนวน 1 แห่ง โรงสูบน้ำ ขนาด 12 ลูกบาศก์เมตร จำนวน 1 แห่ง บ่อพักน้ำ ขนาด 300 ลูกบาศก์เมตร จำนวน 1 แห่ง โรงกรองน้ำ อัตราการกรอง 300 ลิตรต่อชั่วโมง ยกน้ำสูง 20.00 เมตร และระบบท่อส่งน้ำขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 2.00 นิ้ว ความยาว 375.00 เมตร

ประโยชน์ของโครงการ

สามารถส่งน้ำเพื่อช่วยเหลือครูและนักเรียนศูนย์การเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านห้วยตง รวมทั้งราษฎรในพื้นที่ใกล้เคียง จำนวน 150 คน ให้มีน้ำใช้สำหรับอุปโภคบริโภค ได้อย่างเพียงพอตลอดปี

บริเวณที่ก่อสร้างทำนบ

บริเวณที่ก่อสร้างทำนบ

ลำน้ำห้วยตงที่สร้างทำนบกั้น

น้ำที่เก็บกักไว้ใช้ประโยชน์

ศูนย์การเรียนฯ ได้รับประโยชน์

กิจกรรมเกษตรได้รับน้ำจากโครงการฯ

  • ประเภทโครงการ : โครงการพัฒนาด้านแหล่งน้ำ

curve