โครงการ ฝายคลองตางิพร้อมระบบส่งน้ำอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

สถานที่ตั้ง

บ้านยายไท หมู่ที่ 3 ตำบล หงษ์เจริญ อำเภอ ท่าแซะ จังหวัด ชุมพร

รายละเอียดโครงการ ถอดบทเรียน

       

โครงการฝายคลองตางิพร้อมระบบส่งน้ำอันเนื่องมาจากพระราชดำริอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

บ้านยายไท หมู่ที่ 3 ตำบลหงษ์เจริญ อำเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร  

 

เรื่องเดิม

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ รับโครงการก่อสร้างฝายคลองตางิพร้อมระบบส่งน้ำไว้เป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตามที่ องค์การบริหารส่วนตำบลหงษ์เจริญ อำเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร ขอพระราชทานโครงการก่อสร้างฝายคลองตางิ บริเวณบ้านยายไท หมู่ที่ 3 ตำบลหงษ์เจริญ เพื่อช่วยเหลือราษฎรซึ่งประสบความเดือดร้อนขาดแคลนน้ำสำหรับอุปโภคบริโภค และทำการเกษตรในฤดูแล้ง (ตามหนังสือสำนักราชเลขาธิการ ที่ รล 0008.5/13230 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2555)

ผลการดำเนินงาน

กรมชลประทานดำเนินการก่อสร้างฝายทดน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กชนิดกำแพงตั้ง ขนาดสันฝายสูง 4.00 เมตร กว้าง 21.00 เมตร ยาว 36.00 เมตร จำนวน 1 แห่งพร้อมอาคารประกอบ จำนวน 1 แห่ง ทั้งนี้ราษฎรยังได้มีการจัดตั้งกลุ่มผู้ใช้น้ำชื่อ “กลุ่มผู้ใช้น้ำชลประทานโครงการฝายคลองตางิ” ขึ้นเป็นที่เรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2557 เพื่อให้ราษฎรบริหารจัดการน้ำกันเองให้เกิดประโยชน์สูงสุด 

ประโยชน์ของโครงการ

สามารถส่งน้ำช่วยเหลือราษฎรหมู่ที่ 3 บ้านยายไท หมู่ที่ 7 บ้านตางิ หมู่ที่ 12 บ้านสมานมิตร หมู่ที่ 14 บ้านแหลม และพื้นที่บริเวณใกล้เคียงตำบลหงษ์เจริญ อำเภอท่าแซะ จำนวน 600 ครัวเรือน ราษฎรประมาณ 1,650 คน และพื้นที่การเกษตร จำนวน 2,500 ไร่ มีน้ำใช้สำหรับอุปโภคบริโภค และทำการเกษตรอย่างเพียงพอตลอดปี

ฝายทดน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กชนิดกำแพงตั้ง ขนาดสันฝายสูง 4.00 เมตร กว้าง 21.00 เมตร ยาว 36.00 เมตร พร้อมอาคารประกอบ

 

 

  • ประเภทโครงการ : โครงการพัฒนาด้านแหล่งน้ำ

curve