โครงการ ฝายคลองตางิพร้อมระบบส่งน้ำอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

สถานที่ตั้ง

บ้านยายไท หมู่ที่ 3 ตำบล หงษ์เจริญ อำเภอ ท่าแซะ จังหวัด ชุมพร

รายละเอียดโครงการ

          พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ รับโครงการก่อสร้างฝายคลองตางิพร้อมระบบส่งน้ำไว้เป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตามที่ องค์การบริหารส่วนตำบลหงษ์เจริญ อำเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร ขอพระราชทานโครงการก่อสร้างฝายคลองตางิ บริเวณบ้านยายไท หมู่ที่ 3 ตำบลหงษ์เจริญ เพื่อช่วยเหลือราษฎรซึ่งประสบความเดือดร้อนขาดแคลนน้ำสำหรับอุปโภคบริโภค และทำการเกษตรในฤดูแล้ง (ตามหนังสือสำนักราชเลขาธิการ ที่ รล 0008.5/13230 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2555)

ผลการดำเนินงาน กรมชลประทานดำเนินการก่อสร้างฝายทดน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กชนิดกำแพงตั้ง ขนาดสันฝายสูง 4.00 เมตร กว้าง 21.00 เมตร ยาว 36.00 เมตร จำนวน 1 แห่งพร้อมอาคารประกอบ จำนวน 1 แห่ง ปัจจุบันดำเนินการแล้วเสร็จ นอกจากนี้ ราษฎรยังได้มีการจัดตั้งกลุ่มผู้ใช้น้ำชื่อ “กลุ่มผู้ใช้น้ำชลประทานโครงการฝายคลองตางิ” ขึ้นเป็นที่เรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2557 เพื่อให้ราษฎรบริหารจัดการน้ำกันเองให้เกิดประโยชน์สูงสุด ทั้งนี้ เมื่อดำเนินการแล้วเสร็จ จะสามารถส่งน้ำช่วยเหลือราษฎรหมู่ที่ 3 บ้านยายไท หมู่ที่ 7 บ้านตางิ หมู่ที่ 12 บ้านสมานมิตร หมู่ที่ 14 บ้านแหลม และพื้นที่บริเวณใกล้เคียงตำบลหงษ์เจริญ อำเภอท่าแซะ จำนวน 600 ครัวเรือน ราษฎรประมาณ 1,650 คน และพื้นที่การเกษตร จำนวน 2,500 ไร่ มีน้ำใช้สำหรับอุปโภคบริโภค และทำการเกษตรอย่างเพียงพอตลอดปี

 

  • ประเภทโครงการ : โครงการพัฒนาด้านแหล่งน้ำ

curve