โครงการ พัฒนาตลาดอเนกประสงค์จิตมั่นราชกิจ (ติวานนท์) พื้นที่ควบคุมในพระองค์ 904

สถานที่ตั้ง

นนทบุรี ตำบล บางตลาด อำเภอ ปากเกร็ด จังหวัด นนทบุรี

รายละเอียดโครงการ ถอดบทเรียน

 

โครงการพัฒนาตลาดอเนกประสงค์จิตมั่นราชกิจ (ติวานนท์) พื้นที่ควบคุมในพระองค์ 904

 ตำบลยางตลาด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี

 พระราชดำริ    

                  สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณ พระราชทานโครงการตลาดอเนกประสงค์จิตมั่นราชกิจ (ติวานนท์) เพื่อเป็นการยกระดับคุณภาพชีวิต และเป็นการสร้างเสริมรายได้ให้กับครอบครัวข้าราชบริพารฯ ที่พักอาศัยในเขตพระราชฐานในพระองค์สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร (ติวานนท์) และทรงโปรดเกล้า ฯ ให้กรมอนามัยเข้ามาดำเนินการพัฒนาตลาอเนกประสงค์จิตมั่นราชกิจ (ติวานนท์) เพื่อให้เป็นตลาดสด น่าซื้อ ทั้งในด้านความปลอดภัยของอาหารและผลไม้ที่จัดจำหน่ายด้านการคุ้มครองผู้บริโภค และด้านสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อม

 

 ประโยชน์ที่ได้รับ     

        1. พัฒนาตลาดอเนกประสงค์จิตมั่นราชกิจ (ติวานนท์) ให้เป็นแหล่งซื้อขายผลผลิตและสินค้าเพื่อการอุปโภคบริโภค ที่มีมาตรฐาน ลดความเสี่ยงจากอันตรายในการบริโภคอาหารของประชาชน และเป็นตลาดประเภทที่ 1 ต้นแบบ

        2. ให้ครอบครัวข้าราชบริพารฯ ที่พักอาศัยในเขตพระราชฐาน มีแหล่งซื้อขายเพื่อการอุปโภคบริโภค ที่ได้มาตรฐานถูกหลักตามมาตรฐานของกระทรวงสาธารณสุข

        3. เป็นการสร้างเสริมรายได้ในการประกอบอาชีพ และยกระดับคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

                                                                                                                                                                                             

 

 

 

  • ประเภทโครงการ : โครงการพัฒนาด้านสาธารณสุข

curve