โครงการ ระบบท่อส่งน้ำอ่างเก็บน้ำทรายทอง-อ่างเก็บน้ำคลองโบด

สถานที่ตั้ง

บ้านวังรี หมู่ที่ 12 ตำบล เขาพระ อำเภอ เมืองนครนายก จังหวัด นครนายก

รายละเอียดโครงการ ถอดบทเรียน

 

โครงการระบบท่อส่งน้ำอ่างเก็บน้ำทรายทอง-อ่างเก็บน้ำคลองโบด (ระยะที่ 2)

อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตำบลเขาพระ อำเภอเมือง จังหวัดนครนายก

 

เรื่องเดิม

         พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร พระราชทานพระราชดำริ เมื่อวันที่ 5 สิงหาคม 2524 ความโดยสรุปว่า ให้ก่อสร้างอ่างเก็บน้ำทรายทอง อ่างเก็บน้ำคลองโบด และอ่างเก็บน้ำห้วยปรือ ซึ่งกรมชลประทานได้ดำเนินการก่อสร้างอ่างเก็บน้ำทั้งสามแห่งแล้วเสร็จ

         สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทานพระราชดำริ เมื่อวันที่ 28 กรกฎาคม 2558 ณ โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า จังหวัดนครนายก ความโดยสรุปว่า ขอให้พิจารณาแนวทางการผันน้ำจากเขื่อนขุนด่านปราการชล ไปยังอ่างเก็บน้ำ ทรายทอง อ่างเก็บน้ำคลองโบด และอ่างเก็บน้ำห้วยปรือ ในลักษณะอ่างพวง

ผลการดำเนินงาน ปี 2560

         กรมชลประทานได้ดำเนินการก่อสร้างระบบท่อส่งน้ำเพื่อทำการผันน้ำจาก      อ่างทรายทองไปยังอ่างคลองโบด ระยะทาง 5 กิโลเมตร โดยในปี 2559 วางท่อระยะ  1,500 เมตร และในปี 2560 ดำเนินการในส่วนที่เหลือ คาดว่าจะแล้วเสร็จเดือนมีนาคม 2561

                                                                  ปัจจุบันอยู่ระหว่างดำเนินการ

 

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

         เมื่อดำเนินการแล้วเสร็จ จะสามารถช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการน้ำในระบบอ่างเก็บน้ำทรายทอง อ่างเก็บน้ำห้วยปรือ และอ่างเก็บน้ำคลองโบด ในลักษณะอ่างพวง ให้ครอบคลุมพื้นที่รับประโยชน์ และช่วยให้ราษฎรในพื้นที่ หมู่ที่ 12 บ้านวังรี ตำบลเขาพระ อำเภอเมือง และพื้นที่ใกล้เคียงมีแหล่งน้ำใช้ประมาณ 2,800 ไร่ ตลอดจนมีราษฎรจำนวน 500 ครัวเรือน เพื่อการอุปโภค – บริโภค

 

ที่มา : กองประสานงานโครงการพื้นที่ 1

ข้อมูล ณ วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2561

 

 

  • ประเภทโครงการ : โครงการพัฒนาด้านแหล่งน้ำ

curve