โครงการ ฝายบ้านอาแวพร้อมระบบส่งน้ำอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

สถานที่ตั้ง

บ้านอาแว หมู่ที่ 6 ตำบล มะรือโบตก อำเภอ ระแงะ จังหวัด นราธิวาส

รายละเอียดโครงการ ถอดบทเรียน

โครงการฝายบ้านอาแวพร้อมระบบส่งน้ำอันเนื่องมาจากพระราชดำริ 
    บ้านอาแว หมู่ที่ 6 ตำบลมะรือโบตก อำเภอระแงะ
ฝายทดน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก สูง 2.60 เมตร ยาว 12.00 เมตร จำนวน 1 แห่ง วางท่อส่งน้ำพีวีซี  ก่อสร้างบ่อพักน้ำ คอนกรีตเสริมเหล็กรูปสี่เหลี่ยม ก่อสร้างถังกรองน้ำ – ถังเก็บน้ำ    จำนวน 4 แห่ง
ประโยชน์ของโครงการ : เพื่อจัดหาน้ำให้กับราษฎร  จำนวน 527 ครัวเรือน 3,812 คน ให้มีน้ำสำหรับอุปโภคบริโภคได้อย่างพอเพียงตลอดทั้งปี

 

  • ประเภทโครงการ : โครงการพัฒนาด้านแหล่งน้ำ

curve