โครงการ อาคารอัดน้ำบ้านคลองหินดำพร้อมระบบส่งน้ำอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

สถานที่ตั้ง

บ้านหน้าศาลช้างแล่น หมู่ที่ 12 ตำบล เขาค่าย อำเภอ สวี จังหวัด ชุมพร

รายละเอียดโครงการ

โครงการอาคารอัดน้ำบ้านคลองหินดำพร้อมระบบส่งน้ำอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

บ้านหน้าศาลช้างแล่น หมู่ที่ 12 ตำบลเขาค่าย อำเภอสวี จังหวัดชุมพร

     ก่อสร้างอาคารอัดน้ำ 2 ช่องสี่เหลี่ยม ขนาด 2.50 x 2.50 เมตร ยาว 42.50 เมตร และก่อสร้างระบบท่อส่งน้ำสายใหญ่ ความยาว รวม 6,044 เมตร พร้อมอาคารประกอบ จำนวน 69 แห่งสามารถส่งน้ำเพื่อช่วยราษฎรบ้านหน้าศาลช้างแล่น หมู่ที่ 12 บ้านคลองหินดำ หมู่ที่ 2 และบ้านเขาค่ายหมู่ที่ 3 ตำบลเขาค่าย อำเภอสวี จังหวัดชุมพร จำนวน 245 ครัวเรือน ราษฎรประมาณ 600 คน และพื้นที่การเกษตร 950 ไร่ ให้มีน้ำใช้สำหรับทำการอุปโภคบริโภค และทำการเกษตรอย่างเพียงพอตลอดปี

 

 

 

  • ประเภทโครงการ : โครงการพัฒนาด้านแหล่งน้ำ

curve