โครงการ ขุดลอกแหล่งน้ำสาธารณประโยชน์หนองปลิงและอาคารประกอบ บ้านหนองปลิง

สถานที่ตั้ง

บ้านหนองปลิง ตำบล หนองปลิง อำเภอ เมืองมหาสารคาม จังหวัด มหาสารคาม

รายละเอียดโครงการ ถอดบทเรียน

โครงการขุดลอกแหล่งน้ำสาธารณประโยชน์หนองปลิงและอาคารประกอบ บ้านหนองปลิง หมู่ที่ 6 ตำบลหนองปลิง อำเภอเมืองมหาสารคามจังหวัดมหาสารคาม

พระราชดำริ : พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2554 (ฎีกา)

ลักษณะโครงการ  :  ขุดลอกแหล่งน้ำสาธารณประโยชน์หนองปลิงและอาคารประกอบ

ประโยชน์ของโครงการ : ราษฎรมีแหล่งน้ำในการอุปโภคบริโภค จำนวน 278 ครัวเรือน 1,160 คน และสนับสนุนพื้นที่ทำการเกษตร 250 ไร่ ได้อย่างเพียงพอ

หน่วยงานรับผิดชอบกรมชลประทาน

  • ประเภทโครงการ : โครงการพัฒนาด้านแหล่งน้ำ

curve