โครงการ ทำนบดินพร้อมระบบสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านบ่อน้ำผุดอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

สถานที่ตั้ง

บ้านบ่อน้ำผุด ตำบล ท่าขนอน อำเภอ คีรีรัฐนิคม จังหวัด สุราษฎร์ธานี

รายละเอียดโครงการ ถอดบทเรียน

โครงการทำนบดินพร้อมระบบสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านบ่อน้ำผุดอันเนื่องมาจากพระราชดำริ 

อำเภอคีรีรัฐนิคม จังหวัดสุราษฎร์ธานี

เรื่องเดิม

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ รับโครงการทำนบดินพร้อมระบบสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านบ่อน้ำผุดไว้เป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตามที่ นายศรีศักดิ์ ขุนเสถียร ราษฎรหมู่ที่ 7 ตำบลถ้ำสิงขร อำเภอคีรีรัฐนิคม จังหวัดสุราษฎร์ธานี ขอพระราชทานโครงการก่อสร้างอาคารอัดน้ำพร้อมขุดลอกอ่างเก็บน้ำธรรมรัตน์และระบบท่อส่งน้ำ  เพื่อช่วยเหลือราษฎรหมู่ที่ 7 9 และ 10 ตำบลถ้ำสิงขร ซึ่งประสบความเดือดร้อนจากการขาดแคลนน้ำสำหรับอุปโภค บริโภค และทำการเกษตร (ตามหนังสือสำนักราชเลขาธิการ ที่ รล 0005.5/16079 ลงวันที่ 21 ตุลาคม 2553)

ผลการดำเนินงาน

ระยะที่ 1 ปี 2557 กรมชลประทานได้ดำเนินการทำนบดินขนาดสันทำนบกว้าง 6.00 เมตร ยาว 50.00 เมตร สูง 5.00 เมตร พร้อมอาคารระบายน้ำล้นชนิดฝายสันกว้าง และขุดลอกทำนบดิน พื้นที่ประมาณ 8 ไร่ ความจุประมาณ 40,000 ลูกบาศก์เมตร พร้อมสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า  จำนวน 1 แห่ง และท่อส่งน้ำความยาว 3,280 เมตร

ระยะที่ 2 ปี 2559 กรมชลประทานได้ดำเนินการก่อสร้างระบบส่งน้ำความยาว 8,350 เมตร บ่อพักน้ำขนาด กว้าง 8 เมตร ยาว 10 เมตร สูง 2.70 เมตร จำนวน 1 แห่ง 

ประโยชน์ที่ได้รับ

สามารถส่งน้ำเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนจากการขาดแคลนน้ำให้กับราษฎรบ้านบ่อน้ำผุด หมู่ที่ 7 9 และหมู่ที่ 10 ตำบลถ้ำสิงขร อำเภอคีรีรัฐนิคม จังหวัดสุราษฎร์ธานี จำนวน 625 ครัวเรือน 1,512 คน และพื้นที่การเกษตร จำนวน 2,000 ไร่ ได้อย่างเพียงพอตลอดทั้งปี

 

 

 

 

 

 

  • ประเภทโครงการ : โครงการพัฒนาด้านแหล่งน้ำ

curve