โครงการ ปรับปรุงระบบประปาระบบระบายน้ำ และงานป้องกันตลิ่งโรงเรียนอิบตีดาวิทยาอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

สถานที่ตั้ง

โรงเรียนอิบตีดาวิทยา ตำบล รือเสาะ อำเภอ รือเสาะ จังหวัด นราธิวาส

รายละเอียดโครงการ ถอดบทเรียน

โครงการปรับปรุงระบบประปาระบบระบายน้ำ และงานป้องกันตลิ่งโรงเรียนอิบตีดาวิทยาอันเนื่องมาจากพระราชดำริ อำเภอรือเสาะ จังหวัดนราธิวาส

พระราชดำริ : สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
เมื่อวันที่ 14 มกราคม 2556

ลักษณะโครงการ : ปรับปรุงระบบประปาระบบระบายน้ำ และงานป้องกันตลิ่งโรงเรียนอิบตีดาวิทยา

ประโยชน์ของโครงการ : การปรับปรุงระบบประปา ระบบระบายน้ำ และงานป้องกันตลิ่งของโรงเรียน ทั้งน้ำอุปโภค-บริโภค แก่ครู และนักเรียน จำนวน 891 คน

หน่วยงานรับผิดชอบ กรมชลประทาน

  • ประเภทโครงการ : โครงการพัฒนาด้านแหล่งน้ำ

curve