โครงการ ปรับปรุงระบบประปาโรงเรียนจรรยาอิสลามอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

สถานที่ตั้ง

โรงเรียนจรรยาอิสลาม ตำบล เจ๊ะเห อำเภอ ตากใบ จังหวัด นราธิวาส

รายละเอียดโครงการ ถอดบทเรียน

โครงการปรับปรุงระบบประปาโรงเรียนจรรยาอิสลามอันเนื่องมาจากพระราชดำริ อำเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส

พระราชดำริ : สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
เมื่อวันที่ 14 มกราคม 2556

ลักษณะโครงการ : ปรับปรุงระบบประปาโรงเรียนจรรยาอิสลาม

ประโยชน์ของโครงการ : แก้ไขปัญหาความเดือดร้อนจากการขาดแคลนน้ำสำหรับอุปโภคบริโภค แก่นักเรียนและครูของโรงเรียน จำนวน 502 คน

หน่วยงานรับผิดชอบ กรมชลประทาน

  • ประเภทโครงการ : โครงการพัฒนาด้านแหล่งน้ำ

curve