โครงการ ระบบระบายน้ำและ ระบบประปาโรงเรียนนิรันดรวิทยาอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

สถานที่ตั้ง

โรงเรียนนิรันดรวิทยา ตำบล บางนาค อำเภอ เมืองนราธิวาส จังหวัด นราธิวาส

รายละเอียดโครงการ ถอดบทเรียน

โครงการระบบระบายน้ำและระบบประปาโรงเรียนนิรันดรวิทยาอันเนื่องมาจากพระราชดำริ อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส

พระราชดำริ : สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
เมื่อวันที่ 14 มกราคม 2556

ลักษณะโครงการ : ระบบระบายน้ำและ
ระบบประปาโรงเรียนนิรันดรวิทยาประโยชน์ของโครงการ : ป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขังให้กับโรงเรียนในช่วงฤดูฝน นอกจากนี้มีน้ำอุปโภคบริโภคที่สะอาด มีคุณภาพตามมาตรฐานน้ำดื่มและเพียงพอต่อความต้องการของครูและนักเรียน จำนวน 724 คน

หน่วยงานรับผิดชอบ กรมชลประทาน

  • ประเภทโครงการ : โครงการพัฒนาด้านแหล่งน้ำ

curve