โครงการ ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเพาะเลี้ยงสัตว์อันเนื่องมาจากพระราชดำริ

สถานที่ตั้ง

ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเพาะเลี้ยงสัตว์อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตำบล เกาะลันตาน้อย อำเภอ เกาะลันตา จังหวัด กระบี่

รายละเอียดโครงการ ถอดบทเรียน

โครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเพาะเลี้ยงสัตว์อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตำบลเกาะลันตาน้อย อำเภอเกาะลันตา จังหวัดกระบี่

(การเลี้ยงปลาในกระชัง)

พระราชดำริ : สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เมื่อวันที่ 20 เมษายน 2543

ลักษณะโครงการ  :  ส่งเสริมการเลี้ยงปลาในกระชัง

ประโยชน์ของโครงการ : ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพด้านการเพาะเลี้ยวสัตว์น้ำ ให้กลุ่มเกษตรกรมีผลผลิตสัตว์น้ำเพิ่มขึ้น สามารถสร้างรายได้และอาชีพให้กับเกษตรกรและชาวประมงในพื้นที่

หน่วยงานรับผิดชอบกรมประมง

 

  • ประเภทโครงการ : โครงการพัฒนาด้านการส่งเสริมอาชีพ

curve