โครงการ สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำบ้านดอนปอ

สถานที่ตั้ง

หนองบัวลำภู ตำบล หนองบัวใต้ อำเภอ ศรีบุญเรือง จังหวัด หนองบัวลำภู

รายละเอียดโครงการ ถอดบทเรียน

โครงการสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า พร้อมระบบส่งน้ำ บ้านดอนปอ

ตำบลหนองบัวใต้ อำเภอศรีบุญเรือง จังหวัดหนองบัวลำภู

 

เรื่องเดิม

เมื่อวันที่ 23 ธันวาคม 2553 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ รับโครงการสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า พร้อมระบบส่งน้ำ บ้านดอนปอ ไว้เป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตามที่ นายทองมา สระบุรี ราษฎรตำบลหนองบัวใต้ อำเภอศรีบุญเรือง จังหวัดหนองบัวลำภู ขอพระราชทานความช่วยเหลือ (ตามหนังสือสำนักราชเลขาธิการ ที่ รล 0005.3/20241 ลงวันที่ 23 ธันวาคม 2553)

ผลการดำเนินงาน ปี 2556

ก่อสร้างสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำ ก่อสร้างท่อสูบน้ำพร้อมอาคารประกอบ ชนิดท่อเหล็ก ยาว 2,900 เมตร  ระบบท่อส่งน้ำ AC ยาว 4,720 เมตร และขยายเขตไฟฟ้า

ประโยชน์ของโครงการ

ทำให้ราษฎรบ้านดอนปอ หมู่ที่ 2 และบ้านโนนอุดม หมู่ที่ 10 ตำบลหนองบัวใต้ อำเภอศรีบุญเรือง จังหวัดหนองบัวลำภู จำนวน 184 ครัวเรือน ประชากร 950 คน มีน้ำใช้สำหรับทำการเกษตรและอุปโภคบริโภคอย่างพอเพียง และสามารถส่งน้ำสนับสนุนพื้นที่ทำการเกษตร 852 ไร่

                    จุดที่ตั้งสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า                                                                       แนวท่อสูบน้ำและท่อส่งน้ำ

 

 

  • ประเภทโครงการ : โครงการพัฒนาด้านแหล่งน้ำ

curve