โครงการ ขุดลอกสระเก็บน้ำโรงเรียนฮิลมาร์พาเบิล

สถานที่ตั้ง

เลย ตำบล เชียงกลม อำเภอ ปากชม จังหวัด เลย

รายละเอียดโครงการ ถอดบทเรียน

โครงการขุดลอกสระเก็บน้ำ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนฮิลมาร์พาเบิล

ตำบลเชียงกลม อำเภอปากชม จังหวัดเลย

 

เรื่องเดิม

เมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2554 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปทรงติดตามความก้าวหน้าผลการดำเนินงานโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนฮิลมาร์พาเบิล บ้านเหมืองทอง หมู่ที่ 9 ตำบลเชียงกลม อำเภอปากชม จังหวัดเลย ได้พระราชทานพระราชดำริ ให้กรมชลประทานพิจารณาจัดหาแหล่งน้ำเพิ่มเติม ให้กับโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนฮิลมาร์พาเบิล โดยการปรับปรุงสระเก็บน้ำภายในโรงเรียนให้สามารถกักเก็บน้ำได้มากขึ้น

ผลการดำเนินงาน ปี 2556

ขุดลอกสระเก็บน้ำ กว้าง 22 เมตร ยาว 44 เมตร ลึกเฉลี่ย 3 เมตร เพื่อให้กักเก็บน้ำได้เพิ่มมากขึ้น 2,500 ลูกบาศก์เมตร 

ประโยชน์ของโครงการ

ทำให้โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนฮิลมาร์พาเบิล ซึ่งมีนักเรียน 66 คน ครู 6 คน มีแหล่งเก็บกักน้ำเพื่อใช้สำหรับอุปโภคบริโภค และสนับสนุนกิจกรรมการเกษตรเพื่ออาหารกลางวันสำหรับนักเรียนภายในโรงเรียนเพียงพอตลอดปี

                     ขณะดำเนินการขุดแต่งลาดด้านข้างและถนนลูกรัง                                      สระเก็บน้ำดำเนินการเสร็จแล้ว


 

 

  • ประเภทโครงการ : โครงการพัฒนาด้านแหล่งน้ำ

curve