โครงการ อาคารอัดน้ำบ้านบางกลอยพร้อมระบบส่งน้ำอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

สถานที่ตั้ง

ชุมพร ตำบล หงษ์เจริญ อำเภอ ท่าแซะ จังหวัด ชุมพร

รายละเอียดโครงการ ถอดบทเรียน

เรื่องเดิม

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ รับโครงการก่อสร้างอาคารอัดน้ำบ้านบางกลอยไว้เป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตามที่ องค์การบริหารส่วนตำบลหงษ์เจริญ อำเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร ขอพระราชทานโครงการก่อสร้างอาคารอัดน้ำบ้านบางกลอย เพื่อช่วยเหลือราษฎรบ้านบางกลอย หมู่ที่ 9 ซึ่งประสบความเดือดร้อนขาดแคลนน้ำสำหรับอุปโภคบริโภค และทำการเกษตรในช่วงฤดูแล้ง (ตามหนังสือสำนักราชเลขาธิการ ที่ รล 0008.5/6771 ลงวันที่27 เมษายน พ.ศ. 2554)

ผลการดำเนินงาน

กรมชลประทานดำเนินการก่อสร้างอาคารอัดน้ำ ยาว 42.50 เมตร พร้อมท่อส่งน้ำสายใหญ่ ความยาว 4,380 เมตร ท่อส่งน้ำซ้ายสายใหญ่  228 เมตร และอาคารประกอบท่อส่งน้ำ จำนวน 43 แห่ง ในการนี้ ได้มีการจัดตั้งกลุ่มผู้ใช้น้ำ กลุ่มผู้ใช้น้ำชลประทานบ้านบางกลอย เมื่อวันที่ 13 มิถุนายน 2555 เพื่อให้ราษฎรบริหารจัดการน้ำกันเองให้เกิดประโยชน์สูงสุด

ประโยชน์ที่ได้รับ

ทั้งนี้ จะสามารถส่งน้ำช่วยเหลือราษฎรบ้านบางกลอย หมู่ที่ 9 ตำบลหงษ์เจริญ อำเภอท่าแซะ และพื้นที่ใกล้เคียง  จำนวน 120 ครัวเรือน 325 คน และพื้นที่การเกษตร จำนวน 650 ไร่ ได้มีน้ำใช้อย่างเพียงพอตลอดทั้งปี          

บริเวณจุดหัวงานก่อสร้างอาคารอัดน้ำ ยาว 42.50 เมตร พร้อมท่อส่งน้ำสายใหญ่ ความยาว 4.38 กิโลเมตร

ท่อส่งน้ำซ้ายสายใหญ่  228 เมตร และอาคารประกอบท่อส่งน้ำ จำนวน 43 แห่ง 

ราษฎรบ้านบางกลอย หมู่ที่ 9 ตำบลหงษ์เจริญ อำเภอท่าแซะและพื้นที่ใกล้เคียง 

จำนวน 120 ครัวเรือน 325 คน และพื้นที่การเกษตร จำนวน 650 ไร่ ที่ได้รับประโยชน์จากโครงการ

  • ประเภทโครงการ : โครงการพัฒนาด้านแหล่งน้ำ

curve