โครงการ อ่างเก็บน้ำห้วยเอียน

สถานที่ตั้ง

เชียงราย อำเภอ เมืองเชียงราย จังหวัด เชียงราย

รายละเอียดโครงการ ถอดบทเรียน

พัฒนาแหล่งน้ำ ราษฎรมีน้ำใช้ในการอุปโภคบริโภค และส่งน้ำสนับสนุนพื้นที่การเกษตรในฤดูฝน 1,610 ไร่ และในฤดูแล้ง 500 ไร่

  • ประเภทโครงการ : โครงการพัฒนาด้านแหล่งน้ำ

curve