โครงการ อ่างเก็บน้ำห้วยลุงพร้อมระบบส่งน้ำ

สถานที่ตั้ง

เชียงราย อำเภอ เชียงของ จังหวัด เชียงราย

รายละเอียดโครงการ ถอดบทเรียน

อ่างเก็บน้ำพร้อมระบบส่งน้ำ

  • ประเภทโครงการ : โครงการพัฒนาด้านแหล่งน้ำ

curve