โครงการ ระบบประปาโรงเรียนต้นตันหยงอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

สถานที่ตั้ง

นราธิวาส ตำบล รือเสาะ อำเภอ รือเสาะ จังหวัด นราธิวาส

รายละเอียดโครงการ ถอดบทเรียน

พระราชดำริ

เมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2555 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จ พระราชดำเนินไปทรงติดตามผลการดำเนินงานโรงเรียนต้นตันหยง บ้านต้นตันหยง ตำบลรือเสาะ อำเภอรือเสาะ จังหวัดนราธิวาส ในการนี้ ได้พระราชทานพระราชดำริให้ นายเฉลิมเกียรติ แสนวิเศษ เลขาธิการ กปร. นายชูชาติ ฉุยกลม วิศวกรใหญ่ฯ กรมชลประทาน นายชูศักดิ์ สุทธิ ผู้อำนวยการส่วนวิศวกรรมบริหาร สำนักชลประทานที่ 17 นายประดิษฐ์ ปิ่นกระจาย ผู้อำนวยการโครงการชลประทานนราธิวาส และคณะเฝ้าฯ รับเสด็จ ให้พิจารณาก่อสร้างระบบประปาให้กับโรงเรียนต้นตันหยง ให้มีคุณภาพน้ำเหมาะสมกับการบริโภคของนักเรียน และให้ก่อสร้างถังเก็บน้ำเพื่อเป็นแหล่งน้ำสำรองอีกด้วย

ผลการดำเนินงาน

กรมชลประทานดำเนินการก่อสร้างระบบท่อส่งน้ำ PVC ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง  2 - 6 นิ้วความยาว 860 เมตร อีกทั้งก่อสร้างโรงสูบน้ำดิบ กว้าง 5.40 เมตร ยาว 6.00 เมตร สูง 4.00 เมตร จำนวน 1 แห่ง พร้อมติดตั้งเครื่องสูบน้ำและเครื่องกรองน้ำดื่ม (RO) ที่ได้คุณภาพน้ำตามมาตรฐาน   อีกทั้งปรับปรุงถังเก็บน้ำเดิม เพื่อให้น้ำมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นและเพียงพอต่อการอุปโภค บริโภคได้ตลอดไป 

ประโยชน์ของโครงการ

     สามารถแก้ไขปัญหาระบบประปาให้แก่เด็กนักเรียนและครูโรงเรียนต้นตันหยง ได้มี ที่เก็บกักน้ำและมีน้ำเพื่อการอุปโภค บริโภค ตลอดจนสนับสนุนกิจกรรมต่าง ๆ ภายในโรงเรียน เพื่อให้นักเรียนได้มีคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นอีกด้วย

Description: P1340571

Description: M:\1_งานส่วนกลาง\งานประจำ\7_รายงานประจำปี\รายงานประจำปี_สปค. 4\รายงานประจำปี 2556\ตอนล่าง\ข้อมูลและรูปภาพแต่ละโครงการ\ข้อมูลจากสำนักชลประทานที่ 17\cd 3\ชปนรา\รายงาน\รูปภาพ พรด\ต้นตันหยง\รูปพื้นที่รับประโยชน์\DSCN0185.JPG

สภาพบริเวณโรงเรียนต้นตันหยง ซึ่งประสบปัญหาขาดแคลนแหล่งน้ำอุปโภคบริโภคที่มีคุณภาพ

Description: M:\1_งานส่วนกลาง\งานประจำ\7_รายงานประจำปี\รายงานประจำปี_สปค. 4\รายงานประจำปี 2556\ตอนล่าง\ข้อมูลและรูปภาพแต่ละโครงการ\ข้อมูลจากสำนักชลประทานที่ 17\cd 3\ชปนรา\รายงาน\รูปภาพ พรด\ต้นตันหยง\รูประหว่างดำเนินการ\กิจกรรมที่ 4 ท่อส่งน้ำ (2).JPG

การก่อสร้างระบบท่อส่งน้ำ PVC ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง  2 - 6 นิ้ว ความยาว 860 เมตร

Description: M:\1_งานส่วนกลาง\งานประจำ\7_รายงานประจำปี\รายงานประจำปี_สปค. 4\รายงานประจำปี 2556\ตอนล่าง\ข้อมูลและรูปภาพแต่ละโครงการ\ข้อมูลจากสำนักชลประทานที่ 17\cd 3\ชปนรา\รายงาน\รูปภาพ พรด\ต้นตันหยง\รูประหว่างดำเนินการ\กิจกรรมที่ 1 โรงสูบน้ำดิบ (2).jpg

บริเวณจุดก่อสร้างโรงสูบน้ำดิบ กว้าง 5.40 เมตร ยาว 6.00 เมตร สูง 4.00 เมตร

Description: กิจกรร~8.JPG

บริเวณก่อสร้างถังเก็บน้ำ  จำนวน 2 แห่ง

 

แผนที่โครงการ

 

 

  • ประเภทโครงการ : โครงการพัฒนาด้านแหล่งน้ำ

curve