โครงการ ระบบประปาโรงเรียนดารุลฮิกมะห์อันเนื่องมาจากพระราชดำริ

สถานที่ตั้ง

นราธิวาส ตำบล กาลิซา อำเภอ ระแงะ จังหวัด นราธิวาส

รายละเอียดโครงการ ถอดบทเรียน

พระราชดำริ

          เมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2555 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  เสด็จพระราชดำเนินไปทรงติดตามผลการดำเนินงานในเขตพื้นที่จังหวัดนราธิวาส ในการนี้ ได้พระราชทานพระราชดำริให้ นายเฉลิมเกียรติ แสนวิเศษ เลขาธิการ กปร. นายชูชาติ ฉุยกลม วิศวกรใหญ่ฯ     กรมชลประทาน นายชูศักดิ์ สุทธิ ผู้อำนวยการส่วนวิศวกรรมบริหาร สำนักชลประทานที่ 17  นายประดิษฐ์ ปิ่นกระจาย ผู้อำนวยการโครงการชลประทานนราธิวาส และคณะ ให้พิจารณาแก้ไขปัญหาด้านแหล่งน้ำให้กับโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม รวม 4 แห่ง ให้มีคุณภาพน้ำเหมาะกับการบริโภคของโรงเรียน และให้ก่อสร้างถังเก็บน้ำเพื่อเป็นแหล่งน้ำสำรองอีกด้วย

ผลการดำเนินงาน

กรมชลประทานดำเนินการก่อสร้างโรงสูบน้ำ กว้าง 2.50 เมตร ยาว 2.50 เมตร สูง 2.0 เมตร จำนวน 1 แห่ง พร้อมถังเก็บน้ำ อีกทั้งติดตั้งเครื่องสูบน้ำอัตโนมัติที่มีขนาดแรงดัน 1.5-2.0 แรงม้า พร้อมเครื่องกรองน้ำระบบ RO ที่ได้คุณภาพน้ำตามมาตรฐาน นอกจากนี้ ได้ดำเนินการเจาะบ่อน้ำบาดาล ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 6 นิ้ว ความลึก 60 เมตร จำนวน 1 แห่ง รวมทั้งติดตั้งรางน้ำฝน สแตนเลส พร้อมตะแกรงกันใบไม้บริเวณอาคารเรียน

ประโยชน์ของโครงการ

     สามารถแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนจากการขาดแคลนน้ำสำหรับอุปโภค-บริโภค พร้อมทั้งเพิ่มคุณภาพน้ำให้ได้มาตรฐานน้ำดื่ม แก่นักเรียนและครูโรงเรียนดารุลฮิกมะห์ หมู่ที่ 1 ตำบลกาลิซา อำเภอระแงะ จังหวัดนราธิวาส จำนวน 329 คนได้มีน้ำอุปโภคบริโภคและสนับสนุนกิจกรรมต่าง ๆ ตลอดทั้งปี

Description: P1340173.JPG

สภาพโดยรอบบริเวณโรงเรียนดารุลฮิกมะห์

 

Description: ถังเก็บน้ำรูปสี่เหลี่ยมขนาด 10.00X9.00X3.00 ม..JPG

การก่อสร้างถังเก็บน้ำ ขนาด 2.0 ลูกบาศก์เมตร (2,000 ลิตร) จำนวน 3 แห่ง

Description: อาคารวางถังน้ำเคมีขนาด 6X10 ม..JPG

อาคารวางถังน้ำเคมี ขนาด 6 x 10 เมตร

แผนที่โครงการ

 

 

 

 

  • ประเภทโครงการ : โครงการพัฒนาด้านแหล่งน้ำ

curve