โครงการ ปรับปรุงระบบประปาโรงเรียนบ้านสะปอมอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

สถานที่ตั้ง

นราธิวาส ตำบล ไพรวัน อำเภอ ตากใบ จังหวัด นราธิวาส

รายละเอียดโครงการ ถอดบทเรียน

พระราชดำริ

    เมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2555 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปทรงติดตามผลการดำเนินงานของโรงเรียนบ้านสะปอม หมู่ที่ 8 ตำบลไพรวัน อำเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส ในการนี้ พระราชทานพระราชดำริแก่นายเฉลิมเกียรติ แสนวิเศษ เลขาธิการ กปร. นายชูชาติ ฉุยกลม วิศวกรใหญ่ฯกรมชลประทาน และคณะเฝ้าฯ รับเสด็จ สรุปความว่าให้สำนักงาน กปร. และกรมชลประทาน พิจารณาดำเนินการก่อสร้างระบบประปาบาดาลให้กับโรงเรียนบ้านสะปอมให้มีคุณภาพน้ำที่เหมาะสมกับการบริโภคของโรงเรียน และให้ก่อสร้างถังเก็บน้ำฝนเพื่อเป็นแหล่งน้ำสำรองด้วย

ผลการดำเนินงาน

กรมชลประทานดำเนินการขุดเจาะบ่อบาดาลเพิ่มเติม ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 6 นิ้ว    ความลึก 60 เมตร พร้อมโรงสูบน้ำ เพื่อจัดหาแหล่งน้ำดิบที่มีคุณภาพดีเหมาะแก่การอุปโภคบริโภค อีกทั้งติดตั้งเครื่องกรองน้ำดื่ม (RO)  ขนาด 1,000 ลิตร/วัน จำนวน 3 เครื่อง รวมทั้งก่อสร้างถังเก็บน้ำเพิ่มเติม จำนวน 4 แห่ง และก่อสร้างท่อส่งน้ำ PVC ความยาว 500 เมตร เพื่อส่งน้ำสนับสนุนโครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน ตลอดจนสนับสนุนกิจกรรมต่างๆ ของโรงเรียน

ประโยชน์ของโครงการ

         ทำให้ครูและนักเรียนโรงเรียนบ้านสะปอม จำนวน 129 คน ได้มีแหล่งน้ำสำหรับการอุปโภคบริโภคที่สะอาด มีคุณภาพ และเพียงพอกับความต้องการของโรงเรียน อีกทั้งได้แหล่งน้ำเพิ่มเติมสำหรับสนับสนุนโครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน  ตลอดจนสนับสนุนกิจกรรมต่างๆ ของโรงเรียนพื้นที่ประมาณ 6 ไร่ รวมทั้ง สามารถสร้างแหล่งเก็บกักน้ำดิบสำรองไว้ใช้สำหรับกิจกรรมต่างๆ และไว้ใช้ในยามขาดแคลน

ถังเก็บน้ำขนาด 2.50 ลูกบาศก์เมตร

Description: M:\1_งานส่วนกลาง\งานประจำ\7_รายงานประจำปี\รายงานประจำปี_สปค. 4\รายงานประจำปี 2556\ตอนล่าง\ข้อมูลและรูปภาพแต่ละโครงการ\ข้อมูลจากสำนักชลประทานที่ 17\cd 2\สะปอม\IMG_5119.JPG

ดำเนินการวางแนวท่อส่งน้ำความยาว 500 เมตร

Description: M:\1_งานส่วนกลาง\งานประจำ\7_รายงานประจำปี\รายงานประจำปี_สปค. 4\รายงานประจำปี 2556\ตอนล่าง\ข้อมูลและรูปภาพแต่ละโครงการ\ข้อมูลจากสำนักชลประทานที่ 17\cd 2\สะปอม\IMG_5128.JPG

ก่อสร้างโรงสูบน้ำ จำนวน 1 แห่ง

Description: M:\1_งานส่วนกลาง\งานประจำ\7_รายงานประจำปี\รายงานประจำปี_สปค. 4\รายงานประจำปี 2556\ตอนล่าง\ข้อมูลและรูปภาพแต่ละโครงการ\ข้อมูลจากสำนักชลประทานที่ 17\cd 2\สะปอม\IMG_5297.JPG

ติดตั้งรางเก็บน้ำฝนและถังเก็บน้ำฝน

แผนที่โครงการ

 

 

 

  • ประเภทโครงการ : โครงการพัฒนาด้านแหล่งน้ำ

curve