โครงการ ปรับปรุงระบบประปาโรงเรียนบ้านหัวเขาอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

สถานที่ตั้ง

นราธิวาส อำเภอ เมืองนราธิวาส จังหวัด นราธิวาส

รายละเอียดโครงการ ถอดบทเรียน

พระราชดำริ

เมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2555 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จ พระราชดำเนินไปทรงติดตามผลการดำเนินงานของโรงเรียนบ้านหัวเขา หมู่ที่ 6 ตำบลกะลุวอเหนือ อำเภอเมืองนราธิวาส จังหวัดนราธิวาส ในการนี้ พระราชทานพระราชดำริแก่นายเฉลิมเกียรติ แสนวิเศษ เลขาธิการ กปร. นายชูชาติ ฉุยกลม วิศวกรใหญ่ฯ กรมชลประทาน และคณะเฝ้าฯ รับเสด็จ สรุปความว่า ให้สำนักงาน กปร. และกรมชลประทาน พิจารณาปรับปรุงระบบประปาบาดาลของโรงเรียนบ้านหัวเขาให้สามารถใช้งานได้ดีดังเดิม และก่อสร้างฝาปิดบ่อพักน้ำ เพื่อป้องกันสัตว์และใบไม้ไม่ให้ตกลงไป รวมทั้งให้นำน้ำฝนมาใช้เพื่อการอุปโภคบริโภค โดยให้โรงเรียนทดลองทำเป็นตัวอย่างชุมชนเพื่อเป็นแหล่งน้ำสำรอง นอกจากนี้ พระราชทานพระราชดำริให้ผู้ปกครองและนักเรียนที่อยู่ใกล้โรงเรียนร่วมดูแลบำรุงรักษาระบบน้ำของโรงเรียนด้วย

ผลการดำเนินงาน

    กรมชลประทานดำเนินการขุดเจาะบ่อบาดาลเพิ่มเติม ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 6 นิ้ว ความลึก 60 เมตร พร้อมโรงสูบน้ำ เพื่อจัดหาแหล่งน้ำดิบที่มีคุณภาพดีเหมาะแก่การอุปโภคบริโภคอีกทั้งติดตั้งเครื่องกรองน้ำดื่ม (RO)  เพื่อให้ได้น้ำดื่มที่สะอาด บริสุทธิ์ รวมทั้งก่อสร้างถังเก็บน้ำเพิ่มเติมชนิด   ไฟเบอร์กลาส ขนาด 2,000 ลิตร จำนวน 3 แห่ง และก่อสร้างหลังคาเหล็กคลุมถังเก็บน้ำ เพื่อป้องกันใบไม้และสัตว์ตกลงไปในถังเก็บน้ำ 

ประโยชน์ของโครงการ

             ทำให้ครูและนักเรียนโรงเรียนบ้านหัวเขา จำนวน 206 คน ได้มีน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภคอย่างเพียงพอกับความต้องการ และเป็นน้ำที่มีความสะอาดและคุณภาพที่ดี อีกทั้ง มีแหล่งน้ำเพิ่มเติมเพื่อสนับสนุนกิจกรรมต่างๆ ของโรงเรียนพื้นที่ประมาณ  1 ไร่ และสามารถสร้างแหล่งเก็บกักน้ำดิบสำรองไว้ใช้สำหรับกิจกรรมต่างๆ และไว้ใช้ในยามขาดแคลน

อาคารเรียนโรงเรียนบ้านหัวเขา

ถังเก็บน้ำเพิ่มเติมชนิดไฟเบอร์กลาส ขนาด 2,000 ลิตร

หลังคาเหล็กคลุมถังเก็บน้ำ

โครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวันของนักเรียนโรงเรียนบ้านหัวเขา

แผนที่โครงการ

 

 

 

 

 

 

 

 

  • ประเภทโครงการ : โครงการพัฒนาด้านแหล่งน้ำ

curve