โครงการ ฝายคลองจาเราะปาตอพร้อมระบบส่งน้ำอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

สถานที่ตั้ง

นราธิวาส ตำบล สุวารี อำเภอ รือเสาะ จังหวัด นราธิวาส

รายละเอียดโครงการ ถอดบทเรียน

รายงานส่งมอบงาน-ปิดงานก่อสร้างปี 2556

โครงการฝายคลองจาเราะปาตอ พร้อมระบบส่งน้ำ

ตำบลสุวารี อำเภอรือเสาะ จังหวัดนราธิวาส

 

เรื่องเดิม

            ด้วย สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ พิจารณากรณี องค์การบริหารส่วนตำบลสุวารี อำเภอรือเสาะ จังหวัดนราธิวาส ขอพระราชทานโครงการก่อสร้างระบบประปาภูเขา เพื่อช่วยเหลือราษฎร หมู่ที่ 3 บ้านตันหยง ตำบลสุวารี ที่ประสบความเดือดร้อนจากการขาดแคลนน้ำสำหรับอุปโภคบริโภคและทำการเกษตร พิจารณาเห็นควรให้กรมชลประทานดำเนินการสนับสนุนด้านเทคนิควิศวกรรมเพื่อหาแนวทางเหมาะสมช่วยเหลือราษฎรในเรื่องดังกล่าว นั้น

            กรมชลประทาน ได้ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตรวจสอบสภาพภูมิประเทศแล้ว เห็นว่า มีความเหมาะสมที่จะสามารถดำเนินการช่วยเหลือราษฎรได้ จึงได้จัดทำรายงานการพิจารณาโครงการเบื้องต้น เพื่อศึกษาความเหมาะสมของโครงการ ใช้ประกอบหนังสือสำนักราชเลขาธิการและใช้เป็นข้อมูลในการสำรวจ นั้น

           กรมชลประทาน โดยสำนักชลประทานที่ 17 ได้ร่วมกับหน่วยงานที่เกียวบ้องตรวจสอบสภาพภูมิประเทศแล้ว เห็นว่ามีความเหมาะสมที่จะสามารถดำเนินการช่วยเหลือได้ จึงได้จัดทำรายงานการพิจารณาโครงการเบื้องต้น เพื่อศึกษาความเหมาะสมของโครงการ ใช้ประกอบหนังสือตอบสำนักราช-เลขาธิการ และใช้เป็นข้อมูลในการสำรวจ

 

ที่ตั้งโครงการ

             ที่ตั้งฝายทดน้ำ หมู่ที่ 3 ตำบลวาสุกรี อำเภอรือเสาะ จังหวัดนราธิวาส

             พิกัด 47 NRH8 915-710 แผนที่มาตราส่วน 1:50,000 ลำดับชุด L7018 ระวาง 5321 IV

 

ลักษณะโครงการ

            -งานก่อสร้างฝายทดน้ำขนาดสันฝายสูง 1.50 เมตร ความยาวสันฝาย 12 เมตร

           -ก่อสร้าง Man Hole จำนวน 1 แท่ง

           -ก่อสร้างระบบท่อส่งน้ำชนิดเหล็กกล้า ขนาด O  0.25 และท่อส่งน้ำ PVC ชั้น 8.5 ขนาด O 0.25,O 0.20,O 0.15,O 0.10 ความยาวรวม 7,572 เมตร

           -ก่อสร้างถังกรองน้ำ-ถังเก็บน้ำ ขนาด 10 ลูกบาศก์เมตร

 

ผลการดำเนินงาน

           เริ่มดำเนินการก่อสร้างในปีงบประมาณ 2556 และก่อสร้างเสร็จในปีงบประมาณ 2556

 

งบประมาณดำเนินการ

          ค่าก่อสร้างทั้งโครงการ 23,291,000.00 บาท

 

  • ประเภทโครงการ : โครงการพัฒนาด้านแหล่งน้ำ

curve