โครงการ อาคารบังคับน้ำห้วยยวนพร้อมระบบส่งน้ำอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

สถานที่ตั้ง

นราธิวาส อำเภอ บาเจาะ จังหวัด นราธิวาส

รายละเอียดโครงการ ถอดบทเรียน

พระราชดำริ

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ รับโครงการก่อสร้างอาคารบังคับน้ำห้วยยวนพร้อมระบบส่งน้ำอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (ตามหนังสือสำนักราชเลขาธิการที่ รล 0008.5/1913 ลงวันที่ 20 มกราคม 2555) ตามที่นายนิวัติ ไชยโป ผู้ใหญ่บ้านบ้านเชิงเขา หมู่ที่ 4 ตำบลปะลุกาสาเมาะ อำเภอบาเจาะ จังหวัดนราธิวาส ขอพระราชทานโครงการก่อสร้างอ่างเก็บน้ำ เพื่อช่วยเหลือราษฎรบ้านเชิงเขา หมู่ที่ 4 ตำบลปะลุกาสาเมาะ ซึ่งประสบความเดือดร้อนขาดแคลนน้ำสำหรับอุปโภคบริโภคและทำการเกษตร 

ผลการดำเนินงาน

กรมชลประทานดำเนินการก่อสร้างอาคารบังคับน้ำขนาด 2 ช่องสี่เหลี่ยม 2.50 x 2.50 เมตร จำนวน 1 แห่ง พร้อมก่อสร้างทำนบดินกั้นลำน้ำ คันกว้าง 6.00 เมตร สูง 5.65 เมตร ยาว 90.00 เมตร จำนวน 1 แห่ง นอกจากนี้ ดำเนินการขุดลอกหน้าอาคารบังคับน้ำ และก่อสร้างระบบส่งน้ำ ความยาวรวม 3,280 เมตร นอกจากนี้ มีการก่อสร้างถังเก็บน้ำ ความจุ 50 ลูกบาศก์เมตร จำนวน 3 แห่ง ในการนี้ ได้มีการจัดตั้งกลุ่มผู้ใช้น้ำ “โครงการอาคารบังคับน้ำห้วยยวนอันเนื่องมาจากพระราชดำริ” เมื่อวันที่ 31 ตุลาคม 2555 เพื่อให้ราษฎรได้มีส่วนร่วมในการบริหารจัดการน้ำให้เกิดประโยชน์สูงสุด

ประโยชน์ของโครงการ

            โครงการดังกล่าวสามารถส่งน้ำเพื่อช่วยเหลือด้านการอุปโภคบริโภค   และการเกษตร ให้กับราษฎรบ้านเชิงเขา หมู่ที่ 4 ตำบลปะลุกาสาเมาะ อำเภอบาเจาะ จังหวัดนราธิวาส จำนวน 247 ครัวเรือน 831 คน และพื้นที่การเกษตร 100 ไร่ ได้อย่างเพียงพอตลอดทั้งปี

Description: DSC02947

บริเวณจุดก่อสร้างอาคารบังคับน้ำขนาด 2 ช่องสี่เหลี่ยม 2.50 x 2.50 เมตร

Description: 1175745_498304480257022_1684003071_n

การก่อสร้างถังเก็บน้ำ ความจุ 50 ลูกบาศก์เมตร จำนวน 3 แห่ง

Description: P1300010

พื้นที่รับประโยชน์

Description: P1300018

แผนที่โครงการ

 

 

 

  • ประเภทโครงการ : โครงการพัฒนาด้านแหล่งน้ำ

curve