โครงการ ฝายบ้านดอนปออันเนื่องมาจากพระราชดำริ

สถานที่ตั้ง

อำเภอ ศรีบุญเรือง จังหวัด หนองบัวลำภู

รายละเอียดโครงการ ถอดบทเรียน

โครงการฝายบ้านดอนปอ
อำเภอศรีบุญเรือง จังหวัดหนองบัวลำภู

 

เรื่องเดิม

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ รับโครงการฝายบ้านดอนปอไว้เป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตามหนังสือสำนักราชเลขาธิการ ที่ รล 0005.3/20241 ลงวันที่ 23 ธันวาคม 2553

ผลการดำเนินงาน ปี 2555

ก่อสร้างฝายคอนกรีต (Ogee weir) ขนาดความสูง 3.50 เมตร สันฝายยาว 40 เมตร พร้อมขุดลอกลำน้ำบริเวณหน้าฝาย ขนาดกว้าง 8 เมตร ความลึกเฉลี่ย 6.5 เมตร ระยะทาง 900 เมตร โดยเริ่มก่อสร้างเมื่อเดือนสิงหาคม 2555 

ประโยชน์ของโครงการ

ทำให้ราษฎรบ้านดอนปอ และบ้านโนนอุดม ตำบลหนองบัวใต้ อำเภอศรีบุญเรือง จำนวน 365 ครัวเรือน ประชากร 1,950 คน มีน้ำสำหรับอุปโภคบริโภคอย่างเพียงพอตลอดปี รวมทั้งมีแหล่งน้ำสนับสนุนพื้นที่การเกษตรประมาณ 2,000 ไร่ 

คำอธิบาย: PA050074.JPGคำอธิบาย: PA050074.JPG

คำอธิบาย: 1.jpg

 

  • ประเภทโครงการ : โครงการพัฒนาด้านแหล่งน้ำ

curve