โครงการ บ้านกลาง ตำบลปากตม

สถานที่ตั้ง

บ้านกลาง หมู่ที่ 3 ตำบลปากตม อำเภอเชียงคาน จังหวัดเลย ตำบล ปากตม อำเภอ เชียงคาน จังหวัด เลย

รายละเอียดโครงการ ถอดบทเรียน

เป็นแหล่งเรียนรู้จ้างงาน และเป็นแหล่งท่องเที่ยว

  • ประเภทโครงการ : โครงการพัฒนาด้านการส่งเสริมอาชีพ

curve