โครงการ อ่างเก็บน้ำน้ำเลย

สถานที่ตั้ง

ตำบล แก่งศรีภูมิ อำเภอ ภูหลวง จังหวัด เลย

รายละเอียดโครงการ ถอดบทเรียน

โครงการอ่างเก็บน้ำน้ำเลย

อำเภอภูหลวง จังหวัดเลย

 

เรื่องเดิม

เมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน 2520  พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ได้พระราชทานพระราชดำริ ให้พิจารณาวางโครงการเขื่อนเก็บกักน้ำแม่น้ำเลย เพื่อจัดหาน้ำให้ราษฎรในลุ่มน้ำเลยใช้ทำการเพาะปลูกได้ทั้งในฤดูฝนและฤดูแล้ง และมีน้ำใช้เพื่อการอุปโภคบริโภคได้ตลอดปี

แผนการดำเนินงาน ปี 2555

ได้ก่อสร้างถนนทางเข้าและบริเวณภายในโครงการ วางท่อลอดถนน พร้อมทั้งก่อสร้างที่ทำการบ้านพักข้าราชการและคนงาน รวมทั้งขยายเขตระบบไฟฟ้าแรงสูง โดยจะเริ่มดำเนินการภายในเดือนพฤศจิกายน 2555 ซึ่งโครงการดังกล่าวมีระยะเวลาดำเนินการตั้งแต่ปี พ.ศ. 2555-2557 รวมระยะเวลา 3 ปี โดยเมื่อดำเนินการแล้วเสร็จอ่างเก็บน้ำแห่งนี้จะสามารถเก็บกักน้ำได้ประมาณ 35.29 ล้านลูกบาศก์เมตร

ประโยชน์ของโครงการ 

ทำให้ราษฎรในพื้นที่ตำบลแก่งศรีภูมิ ตำบลหนองคัน และตำบลภูหอ อำเภอภูหลวง และตำบลทรายขาว ตำบลวังสะพุง และตำบลผาบิ้ง อำเภอวังสะพุงรวมจำนวน 10,228 ครัวเรือน ประชากร 47,721 คน ได้มีน้ำสำหรับอุปโภคบริโภคตลอดทั้งปี และมีพื้นที่การเกษตรได้รับประโยชน์ประมาณ 59,600 ไร่

คำอธิบาย: IMG_0018.jpg คำอธิบาย: IMG_0005.jpg
      บริเวณที่จะก่อสร้างถนนเข้าหัวงานโครงการ      บริเวณที่จะก่อสร้างถนนเข้าหัวงานโครงการ
คำอธิบาย: C:\Users\supaporn.j\Desktop\1.png 

 

  • ประเภทโครงการ : โครงการพัฒนาด้านแหล่งน้ำ

curve