โครงการ ส่งเสริมศิลปาชีพบ้านไอร์บาลอ

สถานที่ตั้ง

ตำบล ช้างเผือก อำเภอ จะแนะ จังหวัด นราธิวาส

รายละเอียดโครงการ ถอดบทเรียน

พระราชดำริ

เมื่อวันที่ ๒๗ ตุลาคม ๒๕๔๓ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เสด็จเยี่ยมราษฎรหมู้บ้านไอร์บาลอหมู่ที่ ๓ ต.ช้างเผือก อ.จะแนะ จ.นราธิวาส ซึ่งเป็นหมูู่บ้านในชนบทอยู่พื้นที่ราบเชิงเขาที่ห่างไกลความเจริญ และในโอกาสนั้นพระองคได้ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณโปรดเกล้าฯ ให้ราษฎรเข้าเฝ้าเพื่อสอบถามความเป็นอยู่และการประกอบอาชีพที่ทำรายได้ให้กับครอบครัว เมื่อทรงทราบว่าราษฎรมีความเป็นอยู่ที่ลำบากเพราะรายได้ต่ำ จึงทรงมีพระราชเสาวนีย์ให้ราษฎรได้ฝึกอบรมวิชาชีพเสริมตามความสมัครใจในหลายอาชีพ โดยทรงพระมหากรุณาธิคุณโปรดเกล้าฯ รับราษฎรบ้านไอรแบาลอและหมู่บ้านใกล้เคียงไว้เป็นสมาชิกโครงการศิลปาชีพฯ โดยจัดอบรมวิชาชีพปักผ้าและจักสานย่านลิเภา อีกทั้งพระองคแทรงมีพระมหากรุณาธิคุณโปรดเกล้าฯ ให้จัดตั้งกลุ่มศิลปาชีพปักผ้าและกลุ่มจักสานย่านลิเภาบ้านไอร์บาลอ ส่งเสริมกลุ่มอาชีพ เช่น การทำเสื่อกระจูด ย่านลิเภา เรือกอและจำลอง รวมทั้งงานหัตกรรมต่างๆเพื่อเป็นรายได้เสริมโดยเน้นการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม

ผลการดำเนินงาน

ส่งเสริมกลุ่มอาชีพ เช่น การทำเสื่อกระจูด ย่านลิเภา เรือกอและจำลอง รวมทั้งงานหัตกรรมต่างๆ

ประโยชน์

เพื่อเป็นรายได้เสริม และเป็นการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม

 

  • ประเภทโครงการ : โครงการพัฒนาด้านการส่งเสริมอาชีพ

curve