โครงการ ส่งเสริมศิลปาชีพบ้านบากง (วัดทรายทอง)

สถานที่ตั้ง

จังหวัด นราธิวาส

รายละเอียดโครงการ ถอดบทเรียน

ส่งเสริมกลุ่มอาชีพ เช่น การทำเสื่อกระจูด ย่านลิเภา เรือกอและจำลอง รวมทั้งงานหัตกรรมต่างๆเพื่อเป็นรายได้เสริมโดยเน้นการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม

 

  • ประเภทโครงการ : โครงการพัฒนาด้านการส่งเสริมอาชีพ

curve