โครงการ ส่งเสริมศิลปาชีพบ้านไอร์สาเมาะ

สถานที่ตั้ง

ตำบล โคกสะตอ อำเภอ รือเสาะ จังหวัด นราธิวาส

รายละเอียดโครงการ ถอดบทเรียน

ส่งเสริมกลุ่มอาชีพ เช่น การทำเสื่อกระจูด ย่านลิเภา เรือกอและจำลอง รวมทั้งงานหัตกรรมต่างๆเพื่อเป็นรายได้เสริมโดยเน้นการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม

 

  • ประเภทโครงการ : โครงการพัฒนาด้านการส่งเสริมอาชีพ

curve