โครงการ ส่งเสริมศิลปาชีพบ้านไทยสุข

สถานที่ตั้ง

ตำบล ลาโละ อำเภอ รือเสาะ จังหวัด นราธิวาส

รายละเอียดโครงการ ถอดบทเรียน

ส่งเสริมกลุ่มอาชีพ เช่น การทำเสื่อกระจูด ย่านลิเภา เรือกอและจำลอง รวมทั้งงานหัตกรรมต่างๆเพื่อเป็นรายได้เสริมโดยเน้นการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม

  • ประเภทโครงการ : โครงการพัฒนาด้านการส่งเสริมอาชีพ

curve