โครงการ ส่งเสริมศิลปาชีพบ้านดาฮง

สถานที่ตั้ง

ตำบล เชิงคีรี อำเภอ ศรีสาคร จังหวัด นราธิวาส

รายละเอียดโครงการ ถอดบทเรียน

โครงการศิลปาชีพบ้านดาฮง

บ้านดาฮง หมู่ที่ 4 ต.เชิงคีรี อ.ศรีสาคร จ.นราธิวาส

เรื่องเดิม

เมื่อวันที่ 18 ตุลาคม 2542 สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนารถ เสด็จเยี่ยมราษฎร หมู่บ้านพัฒนาเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา มหาราชันบ้านดาฮง และพระองค์ฯ ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณ โปรดเกล้าฯ ให้จัดตั้งโครงการศิลปาชีพกลุ่มปักผ้าบ้านดาฮง เพื่อฝึกหัดให้ราษฎรบ้านดาฮงและหมู่บ้านใกล้เคียงได้ฝึกทักษะอาชีพเสริมเกี่ยวกับการปักผ้า ซึ่งในวโรกาสนั้นได้มีราษฎรสมัครเข้าร่วมกับโครงการฯ และทรงรับไว้เป็นสมาชิก

เมื่อ 16 กันยายน 2543 สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนารถ เสด็จฯ เยี่ยมราษฎรบ้านดาฮง และสมาชิกโครงการฯ ทรบพระราชทานเงินตอบแทนเป็นค่าฝีมืองานให้กับสมาชิกที่ปักผ้า จำนวน 72 คน และในจำนวนผลิตภัณฑ์ผลงานดังกล่าวพระองค์ฯ ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณโปรดเกล้าฯ คัดเลือกสมาชิกฯ ที่มีผลิตภัณฑ์ผลงานดีเด่นได้เข้าเฝ้า จำนวน 14 คน และในวโรกาสเดียวกันนั้นได้มีราษฎรจำนวนมากขอสมัครเข้าเป็นสมาชิกโครงการฯ ซึ่งเจ้าหน้าที่กองศิลปาชีพฯ ได้มอบรายชื่อให้กับคณะดำเนินงานเพื่อดำเนินการต่อไป

ผลการดำเนินงาน

 ส่งเสริมอาชีพ  ฝึกอบรมงานด้านการปักผ้า การจัดสานย่านลิเภา และการแกะสลักให้กับราษฎร

ประโยชน์ที่ได้รับ
 

1. ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ โดยการฝึกวิชาชีพเพื่อนำไปใช้เป็นอาชีพเสริมในการเพิ่มรายได้ให้กับครอบครัว

2. พัฒนาส่งเสริมและสนับสนุนฝีมือแรงงานในชนบท ให้มีขีดความสามารถและยกระดับจนสามารถดําเนินการขยายผลสู่เยาวชนรุ่นหลังได้อย่างต่อเนื่อง

3. ให้เกิดจิตสำนึกในการรู้รัก สามัคคี สามารถปฏิบัติงานเป็นกลุ่มได้

 

  • ประเภทโครงการ : โครงการพัฒนาด้านการส่งเสริมอาชีพ

curve