โครงการ สำรวจและรวบรวมพันธุ์ไม้ดอกไม้ป่าภาคใต้

สถานที่ตั้ง

ตำบล โละจูด อำเภอ แว้ง จังหวัด นราธิวาส

รายละเอียดโครงการ ถอดบทเรียน

โครงการสำรวจและรวบรวมพันธุ์ไม้ดอกไม้ป่าภาคใต้

บ้านบาลา หมู่ที่ 5 ตำบลโละจูด อำเภอแว้ง จังหวัดนราธิวาส

เรื่องเดิม

          สมเด็จเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ได้พระราชทานพระราชดำริ จำนวน 4 ครั้ง ดังนี้

  1. วันที่ 1 ตุลาคม 2537 พระราชทานระราชดำริแก่ นายบุญชนะ  กลั่นคำสอน ป่าไม้เขตปัตตานี ความว่า “น่าจะมีการรวบรวมพันธุ์ไม้ดอกไม้ประดับป่า ภาคใต้ มาปลูกรวบรวมไว้ในที่สูงของพื้นที่สวนป่าพระนามาภิไธย พื้นที่ส่วนที่ 2 (ฮาลา-บาลา)”
  2. วันที่ 23 ตุลาคม 2542 พระราชทานพระราชดำริแก่ ดร.ชวลิต นิยมธรรม ผู้เชี่ยวชาญพฤกษศาสตร์ กรมป่าไม้ ณ งานของดีเมืองนรา จังหวัดนราธิวาส ความว่า “น่าจะขยายพันธุ์ไม้แดงประดับผาโดยวิธีเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ”
  3. วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2550 พระราชทานพระราชดำริแก่ ดร.ชวลิต นิยมธรรม ผู้เชี่ยวชาญพฤกษศาสตร์ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธุ์พืช ณ ศูนย์การเรียนรู้ (TK PARK) จังหวัดยะลา ความว่า “น่าจะขยายพันธุ์หม้อข้าวหม้อแกงลิง)

4. วันที่ 13 มกราคม 2554 พระราชทานพระราชดำริแก่ นายสุนทร โต๊ะคำ นักวิชาการป่าไม้ชำนาญการ ณ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านละโอ ตำบลศรีสาคร จังหวัดนราธิวาส ความว่า  “ป่าไม้ช่วยเข้ามาดูแลศูนย์การเรียนรู้อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ ป่าไม้ เพื่อให้นักเรียนและประชาชนบริเวณใกล้เคียงได้ตระหนักและเห็นความสำคัญของป่า” “ป่าไม้ในพื้นที่น่าเป็นห่วง เกรงว่าต่อไปป่าไม้จะหมด”

ผลการดำเนินงาน

          กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ได้ดำเนินการสำรวจและรวบรวมกล้าไม้ในพื้นที่ป่าฮาลา-บาลา รวมทั้งนอกสถานที่ป่าฮาลา-บาลา ตลอดทั้งเก็บข้อมูลพันธุ์ไม้ที่ได้รวบรวมได้ ในรูปแบบไฟล์ข้อมูลและไฟล์ภาพ และดำเนินการเพาะขยายพันธุ์กล้าไม้ที่ได้สำรวจและรวบรวมไปแล้ว 6,000 ต้น   

          ทั้งนี้ การดำเนินโครงการฯ ดังกล่าวทำให้เกิดการอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพและเกิดแหล่งรวบรวมความหลากหลายทางพันธุกรรมพืชในพื้นที่ อีกทั้ง สามารถมีพันธุ์ไม้ดอกไม้ป่า เพื่อนำมาสนับสนุนพันธุ์ไม้ป่าหายากปลูกในโครงการฟาร์มตัวอย่างในสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ รวมทั้ง โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนในพื้นที่ จำนวน 5 โรง และช่วยส่งเสริมความรู้ให้กับประชานในพื้นที่เกี่ยวกับไม้ดอกไม้ป่าได้อีกด้วย

 

 
   

การลงพื้นที่เพื่อสำรวจและรวบรวมกล้าไม้ในพื้นที่ป่าฮาลา-บาลา รวมทั้งนอกสถานที่ป่าฮาลา-บาลา

 

Description: H:\ภาพปี 2553\นศ.มอ ฝึกงาน\100_1254.JPG

การดำเนินการเพาะขยายพันธุ์กล้าไม้ที่ได้สำรวจและรวบรวม 6,000 ต้น               

Description: IMG_0128.jpg

 

แผนที่โครงการ

 

 

  • ประเภทโครงการ : โครงการพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อม

curve