โครงการ ฝึกอบรมหลักสูตร “เยาวชนเพื่อการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ (ย.ช.ป.) ”

สถานที่ตั้ง

จังหวัด นราธิวาส

รายละเอียดโครงการ ถอดบทเรียน

โครงการฝึกอบรมหลักสูตร

“เยาวชนเพื่อการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้”

(ย.ช.ป.)อำเภอศรีสาคร อำเภอรือเสาะ อำเภอจะแนะ อำเภอสุคิริน จังหวัดนราธิวาส

เรื่องเดิม

          เมื่อวันที่ 21 กันยายน 2554 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี          เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปิดงานวันลองกอง และทอดพระเนตรนิทรรศการและกิจกรรม       ด้านการเกษตรต่าง ๆ ภายในงานบริเวณสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบ พระชนมพรรษา ศูนย์ราชการ อำเภอเมืองนราธิวาส จังหวัดนราธิวาส ในการนี้ ได้เสด็จฯ ไปทอดพระเนตรนิทรรศการของสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 13 สาขานราธิวาส กรมป่าไม้ และได้พระราชทานพระราชดำริแก่ผู้อำนวยการสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 13 สาขานราธิวาส ความว่า “ให้จัดฝึกอบรมให้ความรู้ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ โดยเฉพาะเด็กๆ และเยาวชนอย่างต่อเนื่อง ถึงแม้จะไม่ใช่เป็นเรื่องของปากท้อง แต่เป็นเรื่องที่ดีและจำเป็นของชุมชน”

ผลการดำเนินงาน

          กรมป่าไม้ ได้ดำเนินการจัดการฝึกอบรมหลักสูตร “เยาวชนเพื่อการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ (ย.ช.ป.)” โดยกำหนดกลุ่มเป้าหมายเป็นเยาวชนที่ศึกษาในโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน จำนวน 5 แห่ง ในเขตอำเภอศรีสาคร อำเภอรือเสาะ อำเภอจะแนะ และอำเภอสุคิริน จังหวัดนราธิวาส ดังนี้

          1. นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 - 6  โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านตืองอช่างกลปทุมวันอนุสรณ์ที่ 13  ตำบลศรีบรรพต อำเภอศรีสาคร  จังหวัดนราธิวาส จำนวน 60 คน

          2. นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  5 – 6 โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนการท่าอากาศยานแห่งประเทศไทย ตำบลโคกสะตอ  อำเภอรือเสาะ จังหวัดนราธิวาส จำนวน  60 คน

          3. นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 – 6 โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านละโอ  ตำบลศรีบรรพต  อำเภอศรีสาคร  จังหวัดนราธิวาส  จำนวน  60 คน

          4. นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 – 6 โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านไอร์บือแต  ตำบลช้างเผือก อำเภอจะแนะ จังหวัดนราธิวาส จำนวน 60 คน

          5. นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 – 6 โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านลีนานนท์   ตำบลสุคิริน  อำเภอสุคิริน  จังหวัดนราธิวาส  จำนวน  60 คน

          รวมทั้ง จัดแบ่งการฝึกอบรมออกเป็น 3 รุ่น จำนวน 300 คน ตามวันเวลา ดังนี้

  • รุ่นที่ 1  ระหว่างวันที่  25 - 28  สิงหาคม 2555
  • รุ่นที่ 2  ระหว่างวันที่  30  สิงหาคม – 2  กันยายน 2555
  • รุ่นที่ 3  ระหว่างวันที่  9 – 12 กันยายน 2555

          ปัจจุบันการฝึกอบรมทั้ง 3 รุ่น ดำเนินการแล้วเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

ประโยชน์ที่ได้รับ

          ทำให้เยาวชนในเขตจังหวัดนราธิวาส จำนวน 300 คน ได้รับความรู้ ความเข้าใจ และเกิดจิตสำนึกต่อการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้  อีกทั้ง เยาวชนเหล่านี้จะเป็นเครือข่ายสำคัญที่จะคอยประสานความร่วมมือกับเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องในการร่วมกันอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ในพื้นที่ได้อย่างยั่งยืน รวมทั้ง สามารถสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมภาคประชาชนในเรื่องการอนุรักษ์และหวงแหนทรัพยากรป่าไม้ที่มีในท้องถิ่นของตนเอง 

   

การฝึกอบรมฯ รุ่นที่ 1  ระหว่างวันที่  25 - 28  สิงหาคม 2555

นักเรียนของโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านตืองอช่างกลปทุมวันอนุสรณ์ที่ 13

 และโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านละโอ

การฝึกอบรมฯ รุ่นที่ 2  ระหว่างวันที่  30  สิงหาคม – 2  กันยายน 2555

นักเรียนของโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านไอร์บือแต

และโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านลีนานนท์

 

  • ประเภทโครงการ : โครงการพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อม

curve