โครงการ ระบบระบายน้ำพรุโต๊ะแดงอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (งานปรับปรุงอาคารท่อระบายน้ำพร้อมอาคารประกอบคลองระบายน้ำสายที่ 10)

สถานที่ตั้ง

อำเภอ ตากใบ จังหวัด นราธิวาส

รายละเอียดโครงการ ถอดบทเรียน

พระราชดำริ

เมื่อวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2553 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ได้พระราชทานพระราชดำริแก่นายอำพล เสนาณรงค์ องคมนตรี นายเฉลิมเกียรติ แสนวิเศษ เลขาธิการ กปร. และนายชลิต ดำรงศักดิ์ อธิบดีกรมชลประทาน ณ บ้านโคกอิฐ-โคกใน หมู่ที่ 2 ตำบลพร่อน อำเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส สรุปความว่า  ให้บริหารจัดการน้ำในป่าพรุโต๊ะแดง โดยเอื้อประโยชน์แก่ป่า และไม่เกิดผลกระทบต่อชุมชน

ต่อมาเมื่อวันที่ 14 มกราคม 2554 ได้พระราชทานพระราชดำริแก่ นายโกวิทย์ เพ่งวาณิชย์ รองเลขาธิการ กปร. และนายชลิต ดำรงศักดิ์ อธิบดีกรมชลประทาน ให้ดำเนินการก่อสร้างอาคารระบายน้ำบริเวณที่ขุดตัดคันกั้นน้ำเพื่อระบายน้ำจากพรุโต๊ะแดงลงคลองมูโนะไม่ให้ไหลเข้าพื้นที่การเกษตรและบ้านเรือนราษฎร

ผลการดำเนินโครงการฯ

กรมชลประทานได้ดำเนินการปรับปรุงอาคารท่อระบายน้ำพร้อมอาคารประกอบคลองระบายน้ำสายที่ 10    เป็นการปรับปรุงอาคารท่อระบายน้ำ โดยเป็นท่อสี่เหลี่ยม 2 ช่อง ขนาด 2.00 x 2.00 เมตร พร้อมอาคารประกอบ 

ประโยชน์ของโครงการฯ  

    สามารถป้องกันและบรรเทาน้ำท่วมในเขตบ้านปลักปลา ตำบลโฆษิต บ้านโคกยาง และบ้านโคกกูแว ตำบลพร่อน อำเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส จำนวน 561 ครัวเรือน 2,698 คน และพื้นที่การเกษตร จำนวน 3,500 ไร่

อาคารท่อระบายน้ำ คลองระบายน้ำสายที่ 10 (ก่อนดำเนินการ)

Description: G:\รวมรูปภาพ\รูปภาพ_สปต\กลุ่ม 2_ใต้ตอนล่าง\ติดตามองคมนตรี\ปี 2555\องฯ อำพล ตามงานและงานวิชาการศูนย์ฯ_27-28 กย.55\โครงการส่งน้ำฯ โก-ลก นรา\IMG_3997.jpg

งานปรับปรุงอาคารท่อระบายน้ำพร้อมอาคารประกอบคลองระบายน้ำสายที่ 10 (ระหว่างดำเนินการ)

Description: untitled.png

พื้นที่รับประโยชน์

Description: 23_แปลงเกษตร.jpg

แผนที่โครงการ

 

 

 

 

 

 

  • ประเภทโครงการ : โครงการพัฒนาด้านแหล่งน้ำ

curve