โครงการ ฝายบ้านไอร์กือโละ พร้อมระบบส่งน้ำอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

สถานที่ตั้ง

ตำบล จะแนะ อำเภอ จะแนะ จังหวัด นราธิวาส

รายละเอียดโครงการ ถอดบทเรียน

พระราชดำริ

          พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ รับโครงการก่อสร้างฝายบ้านไอร์กือโละ พร้อมระบบส่งน้ำ ไว้เป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตามที่ นายซือตี บาโด ผู้ใหญ่บ้าน  หมู่ที่ 3 ตำบลจะแนะ อำเภอจะแนะ จังหวัดนราธิวาส ขอพระราชทานโครงการก่อสร้างระบบประปาภูเขา เพื่อช่วยเหลือราษฎรหมู่ที่ 3 และหมู่ที่ 8 ตำบลจะแนะ ซึ่งประสบปัญหาขาดแคลนน้ำสำหรับอุปโภคบริโภคและทำการเกษตรในฤดูแล้ง (ตามหนังสือสำนักราชเลขาธิการที่ รล 0008.5/9494 ลงวันที่ 20 มิถุนายน 2554)

ผลการดำเนินงาน

   กรมชลประทานดำเนินการก่อสร้างฝายทดน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดสันฝายสูง 2.60 เมตร ยาว 17.00 เมตร จำนวน 1 แห่ง รวมทั้ง ระบบส่งน้ำเพื่อส่งน้ำไปยังพื้นที่การเกษตรของราษฎร ความยาวรวม 10,351 เมตร และก่อสร้างถังเก็บน้ำพร้อมถังกรองน้ำ ขนาดความจุ 50 ลูกบาศก์เมตร จำนวน 4 แห่ง ในการนี้ ได้มีการจัดตั้งกลุ่มผู้ใช้น้ำโครงการฝายบ้านไอร์กือโละ พร้อมระบบส่งน้ำอันเนื่องมาจากพระราชดำริ เมื่อวันที่ 13 กันยายน 2555 เพื่อให้ราษฎรบริหารจัดการน้ำกันเองให้ เกิดประโยชน์สูงสุด

ประโยชน์ของโครงการ

สามารถแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำสำหรับอุปโภคบริโภคและทำการเกษตรในฤดูแล้งให้กับราษฎรบ้านไอร์กือโละ หมู่ที่ 3 และบ้านบือแต หมู่ที่ 8 ตำบลจะแนะ อำเภอจะแนะ จังหวัดนราธิวาส จำนวน 300 ครัวเรือน ประชากร 1,500 คน และพื้นที่การเกษตร จำนวน 40 ไร่ ได้มีน้ำใช้อย่างเพียงพอตลอดทั้งปี      

 

Description: P1280221

บริเวณหัวงานจุดก่อสร้าง

ฝายทดน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดสันฝายสูง 2.60 เมตร ยาว 17.00 เมตร

     

Description: P1280196

ราษฎรบ้านไอร์กือโละ หมู่ที่ 3 ตำบลจะแนะ อำเภอจะแนะ จังหวัดนราธิวาส จำนวน 300 ครัวเรือน ประชากร 1,500 คน และพื้นที่การเกษตร จำนวน 40 ไร่ ที่ได้รับประโยชน์จากโครงการฯ

Description: P1280203

แผนที่โครงการ

 

 

 

  • ประเภทโครงการ : โครงการพัฒนาด้านแหล่งน้ำ

curve