โครงการ ฝายบ้านไอร์บือแกพร้อมระบบส่งน้ำอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

สถานที่ตั้ง

ตำบล ศรีสาคร อำเภอ ศรีสาคร จังหวัด นราธิวาส

รายละเอียดโครงการ ถอดบทเรียน

พระราชดำริ

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ รับโครงการก่อสร้างฝายบ้านไอร์บือแก พร้อมระบบส่งน้ำ ไว้เป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตามที่ นายสะมาแอ กูโน ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 9 ตำบลศรีสาคร อำเภอศรีสาคร จังหวัดนราธิวาส ขอพระราชทานโครงการก่อสร้างระบบประปาภูเขา เพื่อช่วยเหลือราษฎรหมู่ที่ 9 ตำบลศรีสาคร ซึ่งประสบปัญหาขาดแคลนน้ำสำหรับอุปโภคบริโภคและทำการเกษตรในฤดูแล้ง (ตามหนังสือสำนักราชเลขาธิการที่ รล 0008.5/12324 ลงวันที่ 11 สิงหาคม 2554)

ผลการดำเนินงาน

      กรมชลประทานดำเนินการก่อสร้างฝายทดน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดสันฝายสูง 2.60 เมตร ยาว 16.00 เมตร รวมทั้ง ระบบส่งน้ำเพื่อส่งน้ำไปยังพื้นที่การเกษตรของราษฎร ความยาวรวม 9,180 เมตร และก่อสร้างถังเก็บน้ำพร้อมถังกรองน้ำ ความจุ 50 ลูกบาศก์เมตร จำนวน 7 แห่ง  ในการนี้ ได้มีการจัดตั้งกลุ่มผู้ใช้น้ำโครงการฝายบ้านไอร์บือแก พร้อมระบบส่งน้ำอันเนื่องมาจากพระราชดำริ เมื่อวันที่ 13 กันยายน 2555 เพื่อให้ราษฎรบริหารจัดการน้ำกันเองให้เกิดประโยชน์สูงสุด

ประโยชน์ของโครงการ

       การดำเนินโครงการฯ สามารถแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำสำหรับอุปโภคบริโภคและทำการเกษตรในฤดูแล้งให้กับราษฎรบ้านไอร์บือแก หมู่ที่ 9 บ้านไอร์แยง และบ้านกำปงแฮ หมู่ที่ 3 ตำบลศรีสาคร อำเภอศรีสาคร จังหวัดนราธิวาส จำนวน 540 ครัวเรือน ประชากร 2,000 คน และพื้นที่การเกษตร จำนวน 100 ไร่ ได้มีน้ำใช้อย่างเพียงพอตลอดทั้งปี     

Description: P1190279

บริเวณหัวงานจุดก่อสร้าง

ฝายทดน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดสันฝายสูง 2.60 เมตร ยาว 16.00 เมตร

Description: P1190285

Description: DSC08519

ราษฎรบ้านไอร์บือแก หมู่ที่ 9 บ้านไอร์แยง และบ้านกำปงแฮ หมู่ที่ 3 ตำบลศรีสาคร อำเภอศรีสาคร จังหวัดนราธิวาส จำนวน 540 ครัวเรือน ประชากร 2,000 คน และพื้นที่การเกษตร จำนวน 100 ไร่          

Description: P1190257

แผนที่โครงการฯ 

      

 

 

 

  • ประเภทโครงการ : โครงการพัฒนาด้านแหล่งน้ำ

curve