โครงการ ระบบระบายน้ำพรุโต๊ะแดงอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (งานปรับปรุงอาคารท่อระบายน้ำพร้อมอาคารประกอบคลองระบายน้ำสายที่ 13)

สถานที่ตั้ง

จังหวัด นราธิวาส

รายละเอียดโครงการ ถอดบทเรียน

พระราชดำริ

เมื่อวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2553 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ได้พระราชทานพระราชดำริแก่นายอำพล เสนาณรงค์ องคมนตรี นายเฉลิมเกียรติ แสนวิเศษ เลขาธิการ กปร. และนายชลิต ดำรงศักดิ์ อธิบดีกรมชลประทาน ณ บ้านโคกอิฐ-โคกใน หมู่ที่ 2 ตำบลพร่อน อำเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส สรุปความว่า  ให้บริหารจัดการน้ำในป่าพรุโต๊ะแดง โดยเอื้อประโยชน์แก่ป่า และไม่เกิดผลกระทบต่อชุมชน

ต่อมาเมื่อวันที่ 14 มกราคม 2554 ได้พระราชทานพระราชดำริแก่ นายโกวิทย์ เพ่งวาณิชย์ รองเลขาธิการ กปร. และนายชลิต ดำรงศักดิ์ อธิบดีกรมชลประทาน ให้ดำเนินการก่อสร้างอาคารระบายน้ำบริเวณที่ขุดตัดคันกั้นน้ำเพื่อระบายน้ำจากพรุโต๊ะแดงลงคลองมูโนะไม่ให้ไหลเข้าพื้นที่การเกษตรและบ้านเรือนราษฎร

ผลการดำเนินงาน

กรมชลประทานได้ดำเนินการปรับปรุงอาคารท่อระบายน้ำพร้อมอาคารประกอบคลองระบายน้ำสายที่ 13 เป็นการปรับปรุงอาคารท่อระบายน้ำ โดยเป็นท่อสี่เหลี่ยม 3 ช่อง ขนาด 2.50 x 2.50 เมตร พร้อมอาคารประกอบ 

ประโยชน์ของโครงการฯ    

สามารถป้องกันและบรรเทาน้ำท่วมในเขตบ้านโคกอิฐ - โคกใน บ้านโคกไผ่ บ้านใหญ่ และบ้านวัดใหม่ ตำบลพร่อน อำเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส และพื้นที่การเกษตร จำนวน 4,000 ไร่ ราษฎรได้รับประโยชน์ 610 ครัวเรือน

อาคารท่อระบายน้ำ  คลองระบายน้ำสายที่ 13 (ก่อนดำเนินการ)

งานปรับปรุงอาคารท่อระบายน้ำพร้อมอาคารประกอบคลองระบายน้ำสายที่ 13 (ระหว่างดำเนินการ)

พื้นที่รับประโยชน์

Description: 9.png

แผนที่โครงการ

 

 

 

 

 

 

 

 

  • ประเภทโครงการ : โครงการพัฒนาด้านแหล่งน้ำ

curve