โครงการ อนุรักษ์พันธ์กล้วยไม้รองเท้านารีอินทนนท์ตามพระราชดำริ ในพื้นที่ภาคเหนือ (ดอยอินทนนท์)

สถานที่ตั้ง

อำเภอ จอมทอง จังหวัด เชียงใหม่

รายละเอียดโครงการ ถอดบทเรียน

เป็นการศึกษาวิจัย และอนุรักษ์พรรณพฤกษชาติ ที่สำคัญ ซึ่งจะส่งผลให้ประเทศไทยเป็นแหล่งข้อมูลทางพันธุกรรม ของกล้วยไม?รองเท้านารีที่มีความหลากหลายทางชนิดพันธุ์ และสามารถเพาะเลี้ยงกล้วยไม?รองเท้านารีซึ่งมีเอกลักษณ์เฉพาะตัวให้เป็นที่ยอมรับของนานาชาติ

 

  • ประเภทโครงการ : โครงการพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อม

curve