โครงการ ฝายแม่งาวพร้อมระบบส่งน้ำบ้านประชาภักดีอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

สถานที่ตั้ง

ตำบล ตับเต่า อำเภอ เทิง จังหวัด เชียงราย

รายละเอียดโครงการ ถอดบทเรียน

ฝายทดน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กยาว 6 เมตร สูง 1.20 เมตร ระบบส่งน้ำความยาวรวม 4,798 เมตร และถังพักน้ำ ขนาดความจุ 150 ลูกบาศก์เมตร จำนวน 4 แห่ง

  • ประเภทโครงการ : โครงการพัฒนาด้านแหล่งน้ำ

curve